Zákon o štátnom občianstve by sa mal zmeniť tak, aby nikto nestrácal občianstvo Slovenskej republiky proti svojej vôli. 

Tento týždeň sa skončilo pripomienkového konanie k predbežnej informácii o príprave návrhu novely zákona o štátnom občianstve, ktorej cieľom je umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Ministerstvo vnútra chce pripravovanou novelou naplniť takto zadefinovaný záväzok z programového vyhlásenia vlády. 

V prípade schválenia takéhoto návrhu zákona by však naďalej zanikalo slovenské občianstvo časti občanov SR v dôsledku nadobudnutia štátneho občianstva cudzieho štátu. Konkrétne tým, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, alebo žijú na území iného štátneho štátu len krátkodobo a nadobudnú jeho štátnej občianstvo. Zámer návrhu zákona považujem za nedostatočný. Som presvedčený, že zákon o štátnom občianstve by sa mal zmeniť tak, aby nikto nestrácal občianstvo SR proti svojej vôli. Preto sme v rámci pripomienkového konania dali spolu s advokátom a členom SMK Dávidom Nagyom, mojím kolegom z OKS a poslancom NR SR z klubu SaS Radovanom Kazdom, poslancom NR SR z klubu Za ľudí Jánom Benčíkom a právničkou Slavomírou Henčekovou, ktorá je poslaneckou asistentkou Jána Benčíka, vyjadrenie, ktorým žiadame upraviť pripravovaný návrh zákona. 

V našom vyjadrení navrhujeme pozmeniť základné ciele právnej úpravy tak, aby sa umožnilo občanom SR nadobúdať občianstvo iného štátu bez straty občianstva SR, a to bez ohľadu na to, či ide o občanov SR dlhodobo žijúcich na území iného štátu, krátkodobo žijúcich na území iného štátu, alebo o občanov žijúcich na území SR. Navrhujeme obnoviť právnu úpravu v zákone o štátnom občianstve platnú až do roku 2010. Ďalej navrhujeme miesto slov „riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR“ použiť slová „umožniť znovunadobudnutie štátneho občianstva SR všetkým osobám, ktoré prišli o štátnej občianstvo SR na základe platného zákona v znení od roku 2010“. Zákon by mal podľa nášho názoru jednoznačne umožniť obnovenie štátneho občianstva všetkým ľuďom, ktorí oň prišli. 

Podľa čl. 5 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) „Nadobúdanie a stratu občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.“ Nadobúdanie a strata občianstva sú upravené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom občianstve“). 

Podľa čl. 5 ods. 2 ústavy „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“ Až do roku 2010 obsahoval zákon o štátnom občianstve iba jeden spôsob straty štátneho občianstva – prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť (§ 9 ods. 1). Dňa 26. mája 2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 250/2010 Z. z., ktorým novelizovala zákon o štátnom občianstve a stanovila v ňom, že štátne občianstvo Slovenskej republiky možno okrem prepustenia zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť stratiť aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle (§ 9 ods. 1 písm. b)).

Kým zánik štátneho občianstva prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť evidentne spĺňa ústavnú podmienku, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli, v prípade straty štátneho občianstva nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva to neplatí. Zákon o štátnom občianstve síce z hľadiska terminológie nehovorí o odňatí štátneho občianstva, ale o jeho strate, z obsahového hľadiska však v prípade nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva ide o odňatie štátneho občianstva Slovenskej republiky proti vôli občana. Vôľa nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu totiž nemusí byť a zväčša ani nie je totožná s vôľou stratiť štátne občianstvo Slovenskej republiky. Občanom Slovenskej republiky, ktorí nadobudli občianstvo iného štátu a oznámili túto skutočnosť úradom, je tak od 17. júla 2010, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, odnímané štátne občianstvo Slovenskej republiky proti ich vôli. 

Jeden z predkladateľov vyjadrenia Dávid Nagy ako advokát rieši prípady ľudí, ktorí proti svojej vôli prišli o slovenské občianstvo. V predchádzajúcom volebnom období som ako opozičný poslanec spolu s kolegami z poslaneckého klubu SaS a ďalšími opozičnými poslancami opakovane predkladal návrh zákona ktorým sa mal obnoviť právny stav platný do roku 2010. Preto považujem zamýšľanú úpravu zákona o štátnom občianstve za nedostatočnú a budem sa usilovať o jej úpravu tak, aby už nikto nemohol prísť o slovenské občianstvo proti svojej vôli. 

Ondrej Dostál

predseda OKS, poslanec NR SR (klub SaS)

V Bratislave dňa 2. júla 2020.

 

Súvisiace informácie:

Vyjadrenie Ondreja Dostála, Dávida Nagya, Radovana Kazdu, Jána Benčíka a Slavomíry Henčekovej k predbežnej informácii 

Predbežná informácia k návrhu novely zákona o štátnom občianstve

 

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.