Občianska konzervatívna strana (OKS) nesúhlasí s plánovaným zvyšovaním rozpočtu Európskej únie. EÚ – rovnako ako jej členské štáty – by sa mala naučiť efektívne hospodáriť s menším rozpočtom. Členstvo v EÚ je pre Slovensko životne dôležité, dôvodom však nie sú eurofondy.

Európska komisia minulý týždeň predstavila návrh viacročného finančného rámca pre Európsku úniu na roky 2021-2027. Komisia chce rozhodovať o čoraz väčšom balíku peňazí, na ktorý sa však vzhľadom na odchod Veľkej Británie z EÚ bude musieť poskladať menší počet európskych daňovníkov.

Podľa návrhu Komisie by rozpočet EÚ mal byť v nasledovnom sedemročnom období vo výške 1 279 miliárd eur. Pre porovnanie, na obdobie rokov 2014-2020 bol plánovaný rozpočet EÚ vo výške 960 miliárd eur. Pritom to bol rozpočet pre úniu 28 krajín, ktoré majú spolu 512 miliónov obyvateľov. Nový rozpočet je navrhovaný pre pobrexitovú úniu 27 krajín, ktoré budú mať spolu 446 miliónov obyvateľov.

Vyšší rozpočet budú musieť zaplatiť európski daňovníci. Komisia sa netají tým, že okrem príspevkov, ktoré do jej rozpočtu platia členské krajiny, chce zaviesť aj nové dane (daň na nerecyklovateľné plasty), resp. presmerovať niektoré doterajšie príjmy členských krajín priamo do rozpočtu EÚ (platby za uhlíkové emisie).

OKS je presvedčená, že Európska únia by nemala ísť cestou zvyšovania rozpočtu a zavádzania nových daní, ale rešpektovať, že menšia únia má mať štíhlejší rozpočet a ísť cestou prehodnotenia doterajších rozpočtových výdavkov.

OKS súhlasí so znížením objemu financií, ktoré smerujú do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Navrhnuté zníženie o 5% ja však úplne nedostatočné. Aj poľnohospodárstvo, podobne ako iné oblasti ekonomiky, potrebuje menej dotácií a regulácií a viac konkurencie a otvoreného trhu. Na Slovensku je táto téma zvlášť citlivá, pretože nedávne odhalenia o dotačných podvodoch na východe krajiny ukazujú, že priame platby do poľnohospodárstva často neslúžia na podporu skutočných farmárov, ale sú zdrojom ľahkého zisku pre tých, ktorí obrábanie pôdy iba predstierajú.

OKS súhlasí aj so znížením výdavkov na kohéznu politiku, ktorá je taktiež zdrojom korupcie a nie je dlhodobo schopná plniť deklarovaný cieľ znižovať regionálne rozdiely. OKS súhlasí aj s potrebou zvýšenia výdavkov rozpočtu EÚ na obranu, na ochranu vonkajších hraníc EÚ a na vysporiadanie sa s dôsledkami migračnej krízy.

Postoj slovenskej vlády k návrhu viacročného finančného rámca EÚ by mal byť komplexnejší ako len tradičné bojovanie o čo najväčší podiel peňazí z európskeho rozpočtu a objem eurofondov, ktoré by Slovensko mohlo v rokoch 2021-2027 čerpať.

Členstvo v EÚ je životným záujmom Slovenskej republiky. Dôvodom však nie sú eurofondy, ale civilizačné zakotvenie krajiny na Západe a spoločný európsky trh založený na štyroch základných slobodách – voľnom pohybe tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Vnímanie EÚ len optikou európskych peňazí smerujúcich na Slovensko je vážnou hrozbou pre európsku budúcnosť krajiny, pretože môže u verejnosti dramaticky oslabiť podporu členstva v EÚ v okamihu, keď sa SR zmení z čistého príjemcu na čistého platcu. Zodpovedná politická reprezentácia krajiny by na to mala myslieť aj pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ a klásť väčší dôraz na efektívne a zmysluplné využívanie zdrojov EÚ než na množstvo prostriedkov, ktoré Slovensko z rozpočtu EÚ získa.

Ondrej Dostál, predseda OKS, poslanec NR SR
Ivan Kuhn, podpredseda OKS, zástupca OKS v Rade Aliancie konzervatívcov a reformistov v Európe (ACRE)

V Bratislave dňa 9. mája 2018.

Comments

Komentáre