Bratislava, dňa 27. októbra 2021 – Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál dnes na územne príslušnú Okresnú prokuratúru Bratislava 2 podal dve trestné oznámenia týkajúce sa medializovaných informácií o krádeži 50 tisíc eur a zlatých mincí z kancelárie predsedu SMER-SD Roberta Fica v centrále strany SMER-SD na Súmračnej ulici v Bratislave.

Prvé trestné oznámenie sa týka samotného skutku a podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. „O uvedenom skutku som sa dozvedel zo zverejneného prepisu odpočúvania stretnutia, ktoré sa dňa 19. augusta 2021 uskutočnilo na poľovníckej chate v Nitrianskom kraji. Uvedené môžu potvrdiť Pavol Gašpar, Miroslav Bödör a Marek Para, ktorí boli na stretnutí prítomní. Bližšie informácie o skutku, presnom čase jeho spáchania, hodnote odcudzených zlatých mincí a hotovosti, prípadne ďalších odcudzených vecí, celkovej výške spôsobenej škody a o ďalších okolnostiach predmetného skutku môže poskytnúť poškodený Robert Fico. Je možné, že informáciami o uvedenom skutku disponujú aj niektorí zamestnanci a funkcionári strany SMER-SD, s ktorými mohol poškodený Robert Fico uvedený skutok preberať,“ uviedol v prvom trestnom oznámení Ondrej Dostál. „Nech si už o Robertovi Ficovi myslíme čokoľvek, ani on by nemal byť beztrestne okradnutý,“ vysvetlil podanie trestného oznámenia poslanec Dostál.  

Druhé trestné oznámenie Ondreja Dostála sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona. Podľa § 340 ods. 1 Trestného zákona „Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

V prípade uvedenej krádeže ide podľa Ondreja Dostála o zločin, na ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou desať rokov: „Značnou škodou je podľa § 125 ods. 1 tretej vety Trestného zákona rozumie škoda dosahujúca najmenej 26 600 eur. Vzhľadom na mne dostupné informácie sa domnievam, že bol trestný čin spáchaný vlámaním a došlo ním k spôsobeniu značnej škody. Ide teda o zločin, na ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov a ktorého neoznámenie je trestné podľa § 340 ods. 1 Trestného zákona,“ uvádza vo svojom druhom trestnom oznámení Ondrej Dostál.

Pripúšťa však, že za istých okolností by o trestný čin nemuselo ísť. Podľa § 340 ods. 2 Trestného zákona „Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.“ Predseda OKS Ondrej Dostál k tomu vo svojom druhom trestnom oznámení uvádza: „V prípade, že by oznámením trestného činu krádeže vystavil oznamovateľ sám seba alebo jemu blízku osobu nebezpečenstvu trestného stíhania, napr. vzhľadom k spôsobu nadobudnutia odcudzenej hotovosti 50 tisíc eur a zlatých mincí, nešlo by v zmysle § 340 ods. 2 Trestného zákona o trestný čin neoznámenia trestného činu podľa § 340 ods. 1 Trestného zákona. Avšak to, či uvedené okolnosti boli dôvodom neoznámenia trestného činu krádeže, ktorá podľa dostupných informácií evidentne napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou desať rokov, je podľa môjho názoru tiež potrebné preveriť.“

Trestné oznámenia:

Trestné oznámenie č. 1 – podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona (50 tisíc eur a zlaté mince)

Trestné oznámenie č. 2 – podozrenie zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona (50 tisíc eur a zlaté mince)

Súvisiace odkazy:

Denník N: Fico na chate rozprával, ako ho vykradli v budove Smeru. Zobrali mu zlaté mince a 50-tisíc, polícii to nenahlásil (+ prepis), 26. októbra 2021, autor Miro Kern

Postoj: Nahrávky z chaty Fica počas dovolenky vykradli. V Grécku prekonal covid a prišiel o 50-tisíc eur, 26. októbra 2021, autor Lukáš Kekelák

 

Comments

Komentáre