Bratislava, 10. októbra 2017 – Do dnešnej polnoci je v pripomienkovom konaní novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh ministerstva spravodlivosti obsahuje okrem viacerých zlepšení znenia zákona aj niekoľko problematických úprav a niektoré potrebné zmeny neprináša.  Do diskusie sa ich preto snažia vniesť hromadné pripomienky verejnosti.

V takmer stovke úvodných signatárov iniciujúcich hromadnú pripomienku za lepší infozákon sú najmä poslanci obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev, občianski aktivisti, z veľkej časti členovia Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ďalej šiesti poslanci NR SR, ktorí majú zväčša skúsenosti aj z komunálnej politiky, ako aj zástupcovia viacerých mimovládnych organizácií či médií, vrátane investigatívnych.

Návrh novely je rozsiahly a obsahuje viaceré pozitívne zmeny, ktoré zlepšia uplatňovanie práva na informácie a môžu pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sa v súvislosti s uplatňovaním infozákona objavujú. Avšak, ako uvádza Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR, ktorý je zároveň jedným z iniciátorov hromadnej pripomienky za lepší infozákon, „návrh novely obsahuje aj niektoré zmeny, ktoré sú síce pozitívne, ale nedostatočné a sú nevyužitou šancou na zlepšenie obsahu zákona. Niektoré body dokonca súčasný stav z pohľadu občianskej verejnosti zhoršujú.“

Hromadná pripomienka má 36 bodov, ktoré sa netýkajú len návrhu novely, ale aj ďalších ustanovení infozákona.

„V pripomienke sa okrem iného navrhuje, aby boli povinne zverejňované informácie, ako sú zmluvy, objednávky a faktúry, k dispozícii na internete natrvalo, nie len na obmedzený čas piatich či desiatich rokov. Ďalej požadujeme, aby boli informácie zverejňované aj vo forme otvorených údajov, aby sa informácie sprístupňovali v elektronickej forme vo formátoch umožňujúcich vyhľadávanie a kopírovanie. Iniciátori považujú tiež za dôležité, aby boli dcérske spoločnosti štátnych a mestských firiem zaradené medzi povinné osoby,“ konkretizuje predseda OKS Dostál.

„Zákon o slobodnom prístupe k informáciám považujeme za jeden z najdôležitejších zákonov upravujúcich výkon občianskych práv a kontrolu orgánov štátu a samosprávy zo strany občanov,“ zdôrazňuje Vladimír Špánik, predseda ZOMOS, ktorý patrí spoločne s ďalšími členmi ZOMOS medzi spoluiniciátorov hromadnej pripomienky.

„Ako ľudia aktívne pôsobiaci v samosprávach považujeme za podstatné, aby boli zverejňované všetky materiály určené na rokovanie nielen obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev a ich komisií, ale aj obecných, mestských a miestnych rád a výborov mestských častí, a aby všetky obce, ktoré majú webstránku, na nej dôsledne zverejňovali informácie, a to vrátane výsledkov kontrol hlavného kontrolóra, NKÚ, ÚVO či protestov prokurátora vo vzťahu k samospráve a informácií o  opatreniach samosprávy k nim,“ uvádza konkrétne návrhy na zlepšenie infozákona predseda ZOMOS Špánik.

Ak sa s pripomienkou stotožní podpisom aspoň 500 občanov, a ministerstvo verejnosti nevyhovie, uskutoční sa rozporové konanie, na ktorom budú zástupcovia verejnosti so zástupcami ministerstva rokovať o jednotlivých bodoch hromadnej pripomienky k novele infozákona.

„Považujeme za potrebné  predložený návrh novely pripomienkovať a navrhnúť zmeny, ktoré posilnia právo občanov na informácie a zlepšia podmienky pre jeho uplatňovanie,“ uzatvára Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) a spoluiniciátor hromadnej pripomienky, ktorú môžu občania podporiť na portáli change|net.sk do dnešnej polnoci.

Paralelne sa o podporu verejnosti uchádza aj skupina iniciátorov z mimovládnych organizácií VIA IURIS, Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu a Centrum pre filantropiu, ktorí iniciovali minulý týždeň svoju hromadnú pripomienku k infozákonu, ktorú taktiež môžu občania podporiť najneskôr dnes.

 

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka za lepší infozákon (Dostál, Špánik a ďalší)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám (Wilfling, Rizman a ďalší)

Comments

Komentáre