Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

Rezortné číslo: 16390/2015/110

Navrhujeme v čl. I za bod 46 doplniť nový bod 47 v znení:

47. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia podľa druhej časti prvej hlavy a podľa druhej časti druhej hlavy prvého dielu a piateho dielu Trestného poriadku“

Ostatné body sa prečíslujú.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Podľa zákona súčasného znenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak „sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy“. Možnosť sprístupniť informácie o činnosti orgánov činných v trestnom konaní sa tak týka iba rozhodnutí policajta v prípravnom konaní, teda po začatí trestného stíhania. Takúto úpravu však považujeme za neprimerane zužujúcu. Podľa nášho názoru je vo verejnom záujme, aby existovala možnosť sprístupniť aj ďalšie rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, najmä rozhodnutia podľa druhej časti prvej hlavy (§ 196 až 198 Trestného poriadku), týkajúce sa postupu pred začatím trestného stíhania – odmietnutie veci, odloženie veci alebo odovzdanie veci, ako aj rozhodnutia podľa druhej časti druhej hlavy prvého dielu (§ 199 začatie trestného stíhania). Súčasný stav umožňuje orgánom činným v trestnom konaní utajovať informácie aj v dôležitých kauzách týkajúcich sa závažných podozrení z korupcie a ďalšej trestnej činnosti.

Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, je zverejnená na portáli change|net.sk, kde je ju možné podporiť najneskôr počas štvrtka 12. marca 2015.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadame, aby sa uskutočnilo rozporové konanie, na ktoré budú prizvaní títo zástupcovia verejnosti:

Ondrej Dostál, Bratislava
Daniel Lipšic, Bratislava
Ľubomir Galko, Stupava
Ivan Kuhn, Rožňava

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.