Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162).

Ministerstvo navrhuje, aby vláda vyslovila súhlas s poslaneckým návrhom.

Predmetný návrh zákona považujeme za neopodstatnený a škodlivý, a preto v tejto hromadnej pripomienke navrhujeme zmeniť návrh uznesenia vlády tak, aby vláda vyslovila s poslaneckým návrhom zákona nesúhlas.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, zvýši ceny potravín a daňové zaťaženie obyvateľov.


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 16. novembra 2018 na change|net.sk tu.


Zvýšenie daňového zaťaženia nie je zdôvodnené ekonomickými problémami štátu, ani reálnymi finančnými potrebami rezortu pôdohospodárstva. Má sa udiať v situácii, keď ekonomika rastie, príjmy štátneho rozpočtu sa zvyšujú a deficit klesá. Zavedenie osobitného odvodu obchodných reťazcov nemá ani žiadny vecný dôvod, ktorý by súvisel s predmetom činnosti obchodných reťazcov, obchodu, potravinárstva, či poľnohospodárstva. Dôvodom je len snaha zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu, aby sa mohli ešte viac navyšovať jeho výdavky a aby mohlo dochádzať k vyššiemu prerozdeľovaniu a selektívnej podpore vybraných podnikateľských subjektov.

Osobitný odvod obchodných reťazcov sa premietne do cien potravín a ďalšieho tovaru a zaplatia ho spotrebitelia. Možno ho považovať za neodôvodnenú daň z jedla.

Považujeme za pomýlené prenášať získavanie prostriedkov na selektívnu podporu vybraných podnikateľských subjektov a marketing na plecia obyvateľov prostredníctvom zvýšenia cien potravín.

Zákon finančne a administratívne zaťaží obchodné reťazce a môže spôsobiť vážne problémy najmä menším subjektom. Zahrnutím aliancií zasiahne veľkú časť maloobchodu. Povedie k nárastu cezhraničného nakupovania. Vytvára právnu neistotu, napríklad v prípade online predaja potravín. Bude brzdou pre rozvoj nových reťazcov, z ktorých mnohé sa zameriavajú na vysokokvalitné slovenské farmárske produkty. Negatívne zasiahne aj potravinárske podniky s podnikovými predajňami, najmä pekárne a mäsovýrobu. Zníži sa konkurencia v predaji potravín, pretože obchodníci z iných oblastí maloobchodu (napr. drogérie) znížia predávané objemy potravín ako doplnkového tovaru.

Napriek mimoriadne závažným dôsledkom na podnikateľské prostredie a finančnú situáciu obyvateľstva je návrh predkladaný ako poslanecký návrh a neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Nemali sa tak k nemu možnosť štandardnou cestou vyjadriť zástupcovia podnikateľskej sféry, odborov, ďalších dotknutých subjektov, ani verejnosti.

Negatívne stanovisko k návrhu zákona vyjadrili Konfederácia odborových zväzov (KOZ), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia priemyselných zväzov (APZ), Zväz obchodu SR aj Slovenská asociácia moderného obchodu (SAMO).


Podrobnejšia analýza návrhu zákona: Odvod reťazcov – Strašiak pre veľkých, kladivo na malých, publikácia INESS


Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme nezavádzať osobitný odvod obchodných reťazcov a zmeniť stanovisko vlády tak, aby vyslovila s predmetným poslaneckým návrhom nesúhlas.

***

Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/803
Rezortné číslo: 510/2018-100
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/803


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 16. novembra 2018 na change|net.sk tu.


Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, (KI)
Radovan Ďurana, analytik INESS
Martin Reguli, analytik Nadácie F. A Hayeka
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Roman Frnčo, advokát a poslanec Mestskej časti Košice – nad jazerom
Jakub Nedoba, predseda Mladých liberálov (ML)
Vladimír Špánik, predseda Správnej rady Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Šimon Jeseňák, predseda Mladých konzervatívcov (MK)
Andrej Stančík, predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)
Mário Havel, Slovak Students for Liberty
Radovan Kazda, vydavateľ
Matej Števove, člen OKS
Dušan Sloboda, analytik KI
Ivan Kuhn, analytik KI

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda OKS
Martin Vlachynský, INESS
Radovan Ďurana, INESS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Martin Mlýnek, OKS

Comments

Komentáre