Okresný úrad Svidník ma uznal vinným zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch a uložil mi pokutu 30 eur. Uvedeného priestupku som sa mal dopustiť tým, že som sa 16. októbra 2015 pokúsil pomaľovať pamätnú tabuľu Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej červenou farbou.

Rovnaký skutok, pomaľovanie pamätnej tabule Vasiľa Biľaka červenou farbou, pritom štátne orgány vo vzťahu k výtvarníkom Petrovi Kalmusovi a Ľubošovi Lorenzovi vyhodnotili ako trestný čin a okresný prokurátor na nich podal obžalobu pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona.

Obe konania majú rovnaký skutkový základ. Podľa § 14 ods. 2 Trestného zákona „Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.“ Ak Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz spáchali trestný čin tým, že pomaľovali Biľakovu tabuľu červenou farbou, dopustil som sa rovnakého trestného činu aj ja tým, že som sa o to isté pokúsil. Naše konanie by teda malo byť posudzované rovnako.

V natretí Biľakovej tabule na červeno mi 16. októbra 2015 zabránili policajti, ktorí prišli k obecnému úradu v Krajnej Bystrej. Na moje otázky, či dostali upozornenie, že sa pokúsim Biľakovu tabuľu pomaľovať, odpovedali záporne a popierali, žeby ich tam niekto poslal z tohto dôvodu. Z rozkazu o uložení sankcie za priestupok, ktorý mi bol doručený, však vyplýva, že policajná hliadka prišla do Krajnej Bystrej na základe upozornenia od Heleny Polanskej, predsedníčky Krajskej rady Komunistickej strany Slovenska, ktorá sa o mojom zámere dozvedela.

Považujem za neprijateľné, aby štátne orgány uplatňovali dvojaký meter a v skutkovo rovnakých prípadoch postupovali úplne odlišným spôsobom. Preto proti rozkazu o uložení sankcie podám v zákonom stanovenej lehote odpor.

Ondrej Dostál

predseda OKS 

V Bratislave dňa 17. decembra 2015.

 

Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál:  Biľakov dvojaký meter

Biľakov nový pomník natreli červenou farbou, odsúdil ho aj ÚPN

Prokurátor podal na výtvarníkov za sviňu na Biľakovi obžalobu

Chcel opäť natrieť Biľakov pomník, skončil na polícii

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.