Bratislava, 16. januára 2017 (OKS) – Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál spoločne s poslancami za SaS Petrom Osuským a Janou Kiššovou predkladajú návrh novely zákona, ktorým sa má zrušiť objektívna zodpovednosť podnikateľov za nelegálne zamestnávanie realizované ich  dodávateľmi.

Podnikatelia by si počnúc 18. júnom 2016 mali overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nevykonávajú nelegálnu prácu. Zákon dodávateľovi ukladá povinnosť poskytnúť objednávateľovi na požiadanie údaje o fyzickej osobe, ktorá vykonáva danú prácu alebo poskytuje objednanú službu. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné. Podnikateľ však dostane pokutu, ak sa zistí, že jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva.

Cieľom návrhu Ondreja Dostála, Petra Osuského a Jany Kiššovej je, aby zmienené ustanovenie zákona, ktoré v podnikateľskej ankete piateho ročníka o „Byrokratický nezmysel roka“ zvíťazilo v roku 2016, bolo zo zákona vypustené.

Uvedený postup sa uplatňuje, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce. V ostatných prípadoch možno od odberateľa vymáhať pokutu za porušenie zákazu nelegálnej práce dodávateľom iba v prípade, že sa preukáže, že odberateľ o nelegálnej práce vedel a navyše nie je možné pokutu vymôcť od dodávateľa, ktorý zákaz porušil. V ustanoveniach, ktoré poslanci navrhujú vypustiť, však ide o pokutovanie odberateľa bez ohľadu na to, či o tom, že jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva, vedel alebo nie. A pokuta sa ukladá odberateľovi aj dodávateľovi, teda duplicitne.

Pri predkladaní zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa do zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zakotvila objektívna zodpovednosť podnikateľov za nelegálne zamestnávanie jeho dodávateľmi, sa argumentovalo povinnosťou Slovenskej republiky transponovať do právneho poriadku príslušnú európsku smernicu o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Smernica  sa však tejto časti zákona (objektívna zodpovednosť podnikateľov za nelegálne zamestnávanie ich dodávateľmi) netýka.

„Nie je úlohou podnikateľov, aby na seba preberali zodpovednosť za overovanie, či iní podnikatelia dodržiavajú zákony. Tak, ako by na jednej strane malo platiť, že úlohou štátu nie je podnikanie, by na strane druhej malo platiť, že ani úlohou podnikateľov nie je vykonávať funkcie štátu v oblasti sledovania dodržiavania zákonov,“ uviedol k návrhu zákona Ondrej Dostál.

Súvisiace informácie:

Byrokratický nezmysel roka 2016 č.1: Podnikateľ dostane pokutu, ak jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva

ČPT 409: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Comments

Komentáre