Úrad vlády odložil moju sťažnosť pre možné porušenie antidiskriminačného zákona premiérom Robertom Ficom pri aprílovej výmene ministra výstavby v súvislosti s nástenkovým tendrom. Dnes som sťažnosť podal opätovne a zároveň som dal Úradu vlády SR podnet na vykonanie kontroly na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

Dňa 19.10.2009 som na vládu SR podal sťažnosť v ktorej žiadam prešetriť či premiér Robert Fico v apríli tohto roku neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania ustanovenú antidiskriminačným zákonom a nedopustil sa priamej diskriminácie tým že prinútil odísť z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka a vymenoval do tejto funkcie Igora Štefanova. Dôvodom odvolania M. Janušeka bol pritom tzv. nástenkový tender za ktorý je zodpovedný aj I. Štefanov.

Oznámením zo dňa 23.10.2009 mi generálny riaditeľ Sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Ing. Milan Ježo odpovedal že moju sťažnosť odkladá. V oznámení o.i. uviedol: „Vláda nie je štátnym orgánom a predseda vlády nie je vedúcim orgánu verejnej správy v zmysle ustanovenia § 2 zákona o sťažnostiach. Z toho dôvodu sa zákon o sťažnostiach na predsedu vlády nevzťahuje. Úrad vlády SR ani iný orgán verejnej správy nie je oprávnený kontrolovať alebo prešetrovať činnosť predsedu vlády SR. Žiadny orgán verejnej správy podľa zákona o sťažnostiach nie je príslušný na vybavenie Vášho podania a preto ho bez ďalšieho konania odkladáme.“

V odpovedi ktorú som dnes doručil Úradu vlády SR vyjadrujem nesúhlas s názorom že „vláda nie je štátnym orgánom“. Možno síce súhlasiť s tým že vláda nie je orgánom verejnej správy štátnym orgánom však nepochybne je. Podľa § 2 písm. a) zákona o sťažnostiach „Podľa tohto zákona prijímajú evidujú vybavujú a kontrolujú vybavovanie sťažností štátne orgány a nimi zriadené organizácie.“ Z uvedeného podľa môjho názoru jednoznačne vyplýva že mám právo obrátiť sa so sťažnosťou aj na vládu hoci nie je orgánom verejnej správy pretože nepochybne je štátnym orgánom. Vzhľadom na to žiadam aby Úrad vlády SR rozhodnutie o odložení mojej sťažnosti prehodnotil podozrenia z porušenia zákona v nej uvedené prešetril a vybavil ju v súlade so zákonom o sťažnostiach.

Zároveň som spolu s opätovnou sťažnosťou podal Úradu vlády SR podnet na vykonanie kontroly využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu v súvislosti prostriedkami ktoré Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vynaložilo v súvislosti s nástenkovým tendrom. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov „Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády vykonáva podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a na účely ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva.1a) Vykonáva kontrolu procesu poskytovania a využívania prostriedkov Európskeho spoločenstva.1b)“ Hoci financie vyplatené uvedenému konzorciu mali byť pôvodne čerpané z fondov EÚ a neskôr sa to zmenilo na prostriedky štátneho rozpočtu právomoc Úradu vlády SR v tejto veci konať je nespochybniteľná.

Vykonanie kontroly by zrejme viedlo ku kladnému vybaveniu mojej sťažnosti v ktorej žiadam o odvolanie ministra výstavby ministra výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova. Vychádzam pritom z vyjadrení premiéra Roberta Fica podľa ktorých odvolá ministra Štefanova z funkcie ak sa kontrolou preukáže neefektívne vynakladanie prostriedkov v dôsledku nástenkového tendra. Som presvedčený že kontrola by neefektívne vynakladanie prostriedkov vyplatených víťazom nástenkového tendra potvrdila.

Nevyvodenie zodpovednosti za nástenkový tender voči ministrovi Štefanovovi bolo hlavným podnetom zvolania protivládneho protestu ktorý sa uskutoční v sobotu 7. novembra 2009 v Bratislave. Protest začína o 17:00 hod pred sídlom SNS na Šafárikovom námestí a skončí pred Úradom vlády SR na Námestí slobody. Bližšie informácie o proteste ktorý organizujú OKS iniciatíva Občania proti totalite a Občiansko-demokratická mládež Bratislava sa nachádzajú na www.17november.sk.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 4. novembra 2009.


Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Sťažnosť pre porušenie antidiskriminačného zákona R. Ficom pri výmene ministra výstavby

Odpoveď Úradu vlády SR na sťažnosť Ondreja Dostála (formát PDF)

Opakovaná sťažnosť Ondreja Dostála na Úrad vlády SR a podnet na vykonanie kontroly na MVRR SR (formát PDF)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.