Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Schválenie navrhovanej novely by podľa predkladateľov pripomienky znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv súčasných vlastníkov pozemkov. Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Schválením novely zákona by sa stavebné úrady zbavili povinnosti stanovovať primeranú náhradu za vyvlastňovaný pozemok. Ak vlastník pozemku nebude súhlasiť s cenou ponúkanou stavebníkom diaľnice bude musieť náhradu vymáhať súdnou cestou znášať všetky trovy s tým spojené a dočká sa náhrady za svoj vyvlastnený majetok až po rozhodnutí súdu čo môže trvať aj niekoľko rokov. Zároveň sa má zaviesť že odvolanie prvostupňovému rozhodnutiu stavebného úradu nebude mať v prípade vyvlastňovania odkladný účinok čím sa ešte viac obmedzia práva vlastníkov.

Návrh zákona vytvára priestor pre posilnenie svojvôle štátnych úradov voči občanom a obmedzenie základných a ústavou garantovaných práv občanov.

Hromadnú pripomienku môžete svojim podpisom podporiť do štvrtka 8.2.2007 prostredníctvom internetového denníka change|net.sk na ktorom je jej text zverejnený. Ak pripomienku podporí aspoň 500 občanov bude musieť ministerstvo uskutočniť s ich zástupcami rozporové konanie.

Ďalšie informácie:

Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic

Comments

Komentáre