Návrh vedúceho Úradu vlády SR (ÚV SR) Igora Federiča aby sa prestali robiť zvukové záznamy z rokovaní vlády je prejavom snahy obmedziť oproti súčasnému stavu právo občanov na informácie o činnosti štátnych orgánov.

Návrh pravdepodobne súvisí s žiadosťou o informácie ktorú som adresoval ÚV SR dňa 13.7.2006. V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) som požiadal ÚV SR o poskytnutie zvukového záznamu z rokovania vlády SR dňa 4.7.2006. Išlo o prvé rokovanie Ficovej vlády ktoré sa uskutočnilo bezprostredne po jej vymenovaní v neskorých večerných hodinách (o 22:15 hod.). Na tomto rokovaní boli odvolaní štátni tajomníci niektorých ministerstiev. Bývalý štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Miroslav Beblavý verejne vyslovil podozrenie že sa tak stalo spôsobom ktorý nebol v súlade so zákonom. Keďže vláda tieto podozrenia nevyvrátila rozhodol som sa overiť ich prostredníctvom žiadosti o informácie na základe zákona o slobode informácií.

ÚV SR moju žiadosť o sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania vlády odmietol listom JUDr. Daniely Pajtinkovej hlavného štátneho radcu zo dňa 25.7.2006. Tým došlo k porušeniu zákona o slobode informácií i príslušnej Smernice ÚV SR pretože tie predpokladajú že ak povinná osoba žiadosť o sprístupnenie informácie odmietne vydá o tom rozhodnutie v zmysle zákona. List D. Pajtinkovej nemá náležitosti ktoré zákon vyžaduje pre rozhodnutie správneho orgánu.

Závažnejším porušením zákona a práva na prístup k informáciám je však to že žiadosť o informácie bola odmietnutá bez toho aby na to existoval zákonom predpokladaný dôvod. Zákon o slobode informácií v § 8 až 11 presne stanovuje z akých dôvodov môže povinná osoba obmedziť prístup k informáciám. Požadovaná informácia však nie je ani utajovanou skutočnosťou (§ 8) ani neobsahuje osobné údaje (§ 9) nie je ani obchodným tajomstvom (§ 10) ani pri nej neexistuje žiadny ďalší dôvod pre obmedzenie prístupu k informáciám (§ 11). ÚV SR bol preto povinný požadovanú informáciu poskytnúť.

Odpoveď ÚV SR pritom neobsahuje odvolanie sa na žiadny z dôvodov uvedených v § 8 až 11 zákona o slobode informácií. Preto odmietnutie ÚV SR poskytnúť informáciu nemá oporu v zákone o slobode informácií a je s ním v rozpore. Odpoveď ÚV SR zdôvodňuje neposkytnutie požadovanej informácie viacerými dôvodmi. Ani jeden z týchto dôvodov však nemá oporu v zákone. Preto som dnes (8.8.2006) proti rozhodnutiu ÚV SR resp. fiktívnemu rozhodnutiu ÚV SR o nesprístupnení informácie podal rozklad (odvolanie). Ak vedúci ÚV SR ktorý bude o rozklade rozhodovať rozkladu nevyhovie som pripravený domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

I. Federič predložil na zajtrajšie rokovanie vlády návrh na úpravu jej rokovacieho poriadku tak aby sa z neho vypustil článok ktorý hovorí o tom že sa z rokovania vlády vyhotovuje zvukový záznam. Tento zvukový záznam síce nie je informáciou ktorá sa povinne zverejňuje prostredníctvom internetu v súčasnej legislatíve však nič nebráni tomu aby bol zvukový záznam sprístupnený ak o to občan požiada na základe zákona o slobode informácií. Ak vláda návrh I. Federiča schváli obmedzí tým oproti súčasnému stavu právo občanov na informácie. Zajtrajšie hlasovanie vlády o tomto návrhu ukáže či ide o len o individuálnu snahu jedného horlivého úradníka zakryť protizákonný postup jeho podriadených v jednej konkrétnej kauze alebo o prejav širšej tendencie celej vládnej garnitúry obmedzovať právo občanov na informácie a znižovať mieru transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti činnosti štátnych orgánov.

Ďalšie informácie:

Žiadosť o informácie z 13.7.2006 (RTF)

Negatívna odpoveď Úradu vlády SR z 25.7.2006 (RTF)

Rozklad (odvolanie) proti rozhodnutiu ÚV SR z 8.8.2006 (RTF)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.