Aj rok po prvej schôdzi vlády Roberta Fica ostáva nedoriešená kauza zverejnenia zvukového záznamu z nej. Hoci súd zrušil pôvodné rozhodnutie Úradu vlády SR ktorým odmietol zvukový záznam sprístupniť úrad vydal nové rozhodnutie v ktorom opäť sprístupnenie zvukového záznamu odmietol. Včera som sa proti tomuto rozhodnutiu znovu odvolal.

Žiadosť o sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania vlády som v súlade so zákonom o slobode informácií podal dňa 13.7.2006. Žiadosť sa týkala nočného rokovania vlády R. Fica bezprostredne po jej vymenovaní na ktorom boli dňa 4.7.2006 odvolaní dovtedajší štátni tajomníci a existuje podozrenie že bol pri tom porušený zákon. Zákon o slobode informácií ani žiadny iný zákon nevylučujú zvukový záznam z rokovania vlády z okruhu informácií ktoré možno sprístupniť na žiadosť občana. Úrad vlády SR zvukový záznam odmietol sprístupniť a nevyhovel ani môjmu rozkladu (odvolaniu) v tejto veci. Úrad pritom porušil nielen zákon o slobodnom prístupe k informáciám ale aj správny poriadok pretože odmietnutie žiadosti nemalo zákonom vyžadované formálne náležitosti. Rozhodnutie a postup Úradu vlády SR som napadol žalobou na Krajskom súde v Bratislave. Súd žalobe vyhovel a 29.3.2007 zrušil rozhodnutie Úradu vlády SR a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Úrad vlády SR vydal 13.6.2007 ďalšie rozhodnutie vo veci a opätovne odmietol zvukový záznam sprístupniť. Odvolal sa pritom na § 9 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám podľa ktorého „informácie ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby písomnosti osobnej povahy podobizne obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy ak to ustanovuje osobitný zákon alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.“ V prípade zvukových záznamov zo schôdzí vlády však nejde o zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy ale o informáciu o rokovaní štátneho orgánu. Úrad vlády ďalej argumentuje neverejnosťou rokovaní vlády z ktorej však automaticky nevyplýva žeby zvukové záznamy zo zasadnutí vlády nebolo možné sprístupniť. Preto som včera zaslal Úradu vlády SR rozklad (odvolanie) a žiadam ho aby mi zvukový záznam z prvého zasadnutie Ficovej vlády sprístupnil. Obštrukcie Úradu vlády okolo sprístupnenia zvukového záznamu posilňujú podozrenie že odvolávanie štátnych tajomníkov sa neudialo v súlade so zákonom.

Ak Úrad vlády odmietne môj rozklad som pripravený obrátiť sa znovu so žalobou na súd.

Ďalšie informácie:

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 29.3.2007 (PDF)

Rozhodnutie Úradu vlády SR z 13.6.2007 o nesprístupnení zvukového záznamu (PDF)

Rozklad O. Dostála z 2.7.2007 proti rozhodnutiu o nesprístupnení zvukového záznamu (PDF)

Predchádzajúce informácie o vývoji kauzy

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.