Úrad vlády SR (ÚV SR) pokračuje v kauze žiadosti o sprístupnenie zvukového záznamu z prvého rokovania vlády Roberta Fica v protizákonnom konaní. Odpoveď ÚV SR na môj rozklad (odvolanie) proti neposkytnutiu tejto informácie je v evidentnom rozpore so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako aj so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Spôsob reakcie ÚV SR je navyše prejavom nevšednej arogancie politickej moci voči občanom. Proti postupu a rozhodnutiu ÚV SR v tejto veci budem postupovať súdnou cestou.

Žiadosť o sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania vlády som v súlade so zákonom o slobode informácií podal dňa 13.7.2006. Žiadosť sa týkala nočného rokovania vlády R. Fica bezprostredne po jej vymenovaní na ktorom dňa 4.7.2006 boli odvolaní dovtedajší štátni tajomníci a existuje podozrenie že bol pri tom porušený zákon. Zákon o slobode informácií ani žiadny iný zákon nevylučujú zvukový záznam z rokovania vlády z okruhu informácií ktoré možno sprístupniť na žiadosť občana. ÚV SR mi napriek tomu listom hlavného štátneho radcu JUDr. Daniely Pajtinkovej z 25.7.2006 odmietol požadovanú informáciu poskytnúť. Proti tomuto rozhodnutiu ÚV SR som podal 8.8.2006 rozklad v ktorom som upozornil na porušenie zákona zo strany ÚV SR. K odmietnutiu poskytnúť informácie neprišlo formou vydania rozhodnutia správneho orgánu ako to predpokladá zákon ale formou obyčajného listu pracovníčky úradu v ktorom navyše neboli uvedené žiadne dôvody na základe ktorých možno podľa zákona obmedziť prístup k informáciám.

ÚV SR má podľa zákona o slobode informácií i podľa správneho poriadku povinnosť odpovedať na rozklad formou rozhodnutia reagoval však opäť iba formou listu JUDr. Pajtinkovej (z 21.8.2006) čím došlo k porušeniu oboch spomínaných zákonov. Rozklad je podobne ako odvolanie opravným prostriedkom prostredníctvom ktorého môžu občania požiadať o preskúmanie prvostupňového rozhodnutia správneho orgánu ktoré je podľa ich názoru nesprávne v rozpore so zákonom či porušuje ich práva. Rozklad ktorý som podal obsahoval všetky náležitosti vyžadované zákonom dokonca bol podaný na formulári ktorý je pre tento účel uverejnený na webstránke vlády SR. ÚV SR napriek tomu môj rozklad prostredníctvom odpovede JUDr. Pajtinkovej v evidentnom rozpore so zákonom preklasifikoval na „list zo dňa 8.08.2006 nazvaný Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie“. Takýto postup je prejavom neobvyklej úradnej arogancie a zjavného ignorovania zákona. Správny poriadok stanovuje že „o rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie“ (§ 61 ods. 2). Vedúci ÚV SR Igor Federič (SMER) však môj rozklad odstúpil na vybavenie tej istej pracovníčke ktorá v danej veci urobila prvostupňové rozhodnutie čiže o mojom odvolaní rozhodoval ten istý človek proti ktorého rozhodnutiu som sa odvolával.

Odpoveď JUDr. Pajtinkovej obsahuje jediný argument o ktorý ÚV SR oprel svoje rozhodnutie zotrvať na pôvodnom rozhodnutí nesprístupniť mi požadovanú informáciu. Tvrdí že moja žiadosť nespĺňa podmienky povinného zverejňovania informácií podľa § 5 zákona o slobode informácií. Na zjavnú nezmyselnosť tohto argumentu som poukázal už v rozklade keďže § 5 menuje iba tie skutočnosti ktoré sú úrady povinné samé od seba aj bez požiadania zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup čiže prostredníctvom internetu. Okrem toho však zákon o slobode informácií umožňuje občanovi požiadať o akúkoľvek informáciu ktorú má úrad k dispozícii a úrad mu ju musí sprístupniť s výnimkou prípadov zákonom uvedených dôvodov pre obmedzenie prístupu k informáciám. Tie sú vymedzené v § 8 až 11 zákona o slobode informácií ani jeden z nich sa však nevzťahuje na zvukový záznam z rokovania vlády. JUDr. Pajtinková teda buď vôbec nepozná zákon o slobode informácií alebo ho vedome prekrúca. Odpoveď ÚV SR vôbec nereaguje na žiadny z argumentov uvedených v rozklade ani neuvádza žiadny ďalší dôvod prečo by úrad nemohol požadovanú informáciu poskytnúť. Preto je postup ÚV SR z hľadiska svojho obsahu aj formy zjavným porušením zákona proti ktorému podám v zákonom stanovenej lehote žalobu na súd.

Ďalšie informácie:

Predchádzajúce informácie o pozadí kauzy

Žiadosť o informácie z 13.7.2006 (RTF)

Negatívna odpoveď Úradu vlády SR z 25.7.2006 (RTF)

Rozklad (odvolanie) proti rozhodnutiu ÚV SR z 8.8.2006 (RTF)

Odpoveď na rozklad z ÚV SR z 21.8.2006 (RTF)

Formulár pre podanie rozkladu proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie uverejnený na webstránke vlády SR (DOC)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.