Okresná prokuratúra Žilina zamietla moju sťažnosť proti uzneseniu žilinskej polície ktorým bolo odmietnuté moje trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu krátenia dane a poistného v súvislosti s informáciami o majetkových pomeroch predsedu SNS Jána Slotu. Informoval ma o tom prokurátor okresnej prokuratúry JUDr. Ivan Kysela. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva že trestné oznámenie bolo zamietnuté najmä pre jeho predčasnosť.

Polícia v rámci preverovania oznámenia vypočula J. Slotu. Zároveň na príslušnom daňovom úrade zistila že uňho zatiaľ nebola vykonaná daňová kontrola. V odôvodnení sa uvádza že orgány činné v trestnom konaní budú u J. Slotu iniciovať daňovú kontrolu.„Správou daní sa zaoberajú príslušné daňové úrady ktoré v rozsahu svojej kompetencie oznamujú zistenia o podozrení z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní polícii alebo prokuratúre“ uvádza sa okrem iného v odôvodnení.

V médiách sa objavujú nové a nové informácie o netransparentných postupoch ministerstiev na čele so zástupcami SNS pri nakladaní so štátnymi financiami. Existujú vážne podozrenia z konania v prospech súkromných firiem s majetkovými prepojeniami na politikov a na úkor štátu. Premiér R. Fico obhajuje a bagatelizuje netransparentné postupy v rezortoch SNS a k vyvodzovaniu politickej zodpovednosti voči nominantom SNS pristupuje až pod silným tlakom a vtedy keď je situácia už dlhodobo neúnosná. Deklaratívne sa hlási k myšlienke zákona o preukazovaní pôvodu majetku nie je však ochotný požadovať od vlastného koaličného partnera aby vyvrátil podozrenia že svoj nemalý majetok nadobudol aj z iných ako legálnych zdrojov. Aj vzhľadom k tomuto alibistickému postoju R. Fica považujem za žiaduce aby boli využité všetky dostupné nástroje na preverenie existujúcich podozrení vrátane vykonania daňovej kontroly u J. Slotu.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 27. mája 2009.


Bližšie informácie o kauze:

Podnet na prešetrenie podozrenia či nebol spáchaný trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona som podal 16.12.2008. To že mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu naznačujú podľa môjho názoru informácie v článku Slota tají z čoho platí svoje autá jachty a lietanie ktorý bol publikovaný v denníku SME 15.12.2008. Vyplýva z nich že majetok ktorým J. Slota disponuje prevyšuje jeho oficiálne priznané príjmy. V prípade že sa tieto informácie zakladajú na pravde je možné že časť z majetku J. Slotu bola nadobudnutá z príjmov ktoré neboli zdanené.

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Žiline pplk. Ing. Pavol Mikolaj uznesením z 13.3.2009 moje oznámenie odmietol. V odôvodnení okrem iného uviedol: „Podľa všeobecne známych skutočností a faktov je na mieste konštatovanie že Ing. Ján Slota dlhodobo pôsobí v rôznych funkciách a mandátoch ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky poslanec vyššieho územného celku Žilinský samosprávny kraj poslanec mestského zastupiteľstva mesta Žilina. V minulosti zastával i funkciu primátora mesta Žilina. Okrem týchto faktov je známe že pôsobil i v dozornej rade Prvej komunálnej banky a bol osobne zainteresovaný v orgánoch ďalších podnikateľských subjektov (Regionálna rozvojová agentúra a.s. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.). Vyhodnotením vyššie uvedených údajov a dostupných faktov je zrejmé že legálne nadobudnutie označeného majetku do vlastníctva Ing. Jána Slotu je z príjmov ktoré od roku 1990 nadobudol reálne.“ Podľa vyšetrovateľa ide jednoznačne o oznámenie patriace do pôsobnosti zákona o preukazovaní pôvodu majetku o ktorého nesúlade s Ústavou rozhodol Ústavný súd SR.

Ak odhliadneme od chybnej informácie o tom že J. Slota bol poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline odôvodnenie sa odvolávalo iba na „všeobecne známe skutočnosti“. V odôvodnení chýbala aj informácia že bol vo veci vypočutý J. Slota. Vzhľadom na nedostatočné preverenie môjho trestného oznámeniu som proti uzneseniu vyšetrovateľa P. Mikolaja podal v zákonnej lehote sťažnosť. Prokurátor Okresnej prokuratúry Žilina I. Kysela sťažnosť preskúmal a zamietol. V odôvodnení okrem iného uviedol:

„Z trestnoprávneho hľadiska je trestný čin krátenia dane a poistného podľa § 276 Tr. zák. špeciálnym druhom podvodu fyzickej osoby s daňovou povinnosťou voči štátu. Správou daní sa zaoberajú príslušné daňové úrady ktoré v rozsahu svojej kompetencie oznamujú zistenia o podozrení z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní polícii alebo prokuratúre. Kvalifikované oznámenie o podozrení z daňového trestného činu obsahuje exaktné údaje o druhu a rozsahu skrátenej dane a o zdaňovacom období za ktoré malo k skráteniu dane dôjsť. Vtedy je možné začať trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Tr. zák. alebo aj vzniesť obvinenie podľa § 206 ods. 1 Tr. zák. konkrétnej fyzickej osobe a vyšetrovateľ sa môže zaoberať dokazovaním zameraným najmä na preukázanie úmyselného zavinenia na skrátení dani formou priameho úmyslu (najčastejšie) alebo eventuálneho úmyslu.
Trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Tr. por. ktoré je oznámením fyzickej osoby (občana) na inú fyzickú osobu je pri trestnom čine skrátenia dane a poistného podľa § 276 Tr. zák. nie bežným podaním ktoré neobsahuje a v zásade ani nemôže obsahovať spomenuté exaktné údaje ktorými disponuje len príslušný daňový úrad. Z tohto dôvodu vyšetrovateľ ktorý sa zaoberal oznámením Ondreja Dostála o podozrení z trestnej činnosti Ing. Jána Slotu požiadal podľa § 3 Tr. por. Daňový úrad Žilina I. o poskytnutie daňových priznaní na dani z príjmov fyzických osôb Ing. Jána Slotu od roku 1990 o informáciu či bola u tohto daňového subjektu vykonaná daňová kontrola a o protokol z takejto kontroly.
Z odpovede daňového úradu z 27.02.2009 je zrejmé že u daňového subjektu Ing. Jána Slotu daňová kontrola nebola vykonaná.
V článku v denníku SME z 15.12.2008 ktorý bol podnetom pre O. Dostála na podanie trestného oznámenia a aj v napadnutom uznesení sú vymenované veci vo vlastníctve Ing. J. Slotu (byt automobil jachta lietadlo motocykel) ktorých výpočet nemusí byť úplný a je nepochybné že ide o veci vysokej hodnoty.
Samotná skutočnosť že niekto hoci aj verejne činná osoba je vlastníkom hodnotných vecí nie je trestným činom. Podstatný je spôsob nadobudnutia týchto vecí a v tejto súvislosti aj plnenie si daňových povinností.
Zistenie spôsobu nadobudnutia majetku patrí do pôsobnosti zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 335/2005 Z.z. ako poznamenal vyšetrovateľ v odôvodnení napadnutého uznesenia. Zistenie či Ing. J. Slota zákonným spôsobom odvádzal dane zo svojich príjmov je v kompetencii daňového úradu.
Aj z týchto hľadísk považujem oznámenie O. Dostála o podozrení z trestnej činnosti Ing. J. Slotu za predčasné. Sťažnosť oznamovateľa obsahuje formuláciu „… je možné že časť z majetku J. Slotu bola nadobudnutá z príjmov ktoré neboli zdanené.“
Rozhodnutia v trestnom konaní ktoré je pre každého občana veľmi závažnou záležitosťou by nemali obsahovať termín „možno“ ale musí v nich byť snaha aby sa z tejto kategórie stalo buď „áno“ alebo „nie“.
Na základe oznámenia O. Dostála budú orgány činné v trestnom konaní iniciovať vykonanie daňovej kontroly.
Prokurátor má zo zákona aj z osobného presvedčenia záujem na tom aby bolo protiprávne konanie kohokoľvek pomenované a rozhodnutím súdu zákonným spôsobom sankcionované na základe podanej obžaloby.
Z uvedených dôvodov najmä pre predčasnosť oznámenia som rozhodol o zamietnutí sťažnosti oznamovateľa v tomto konaní.“

Proti uzneseniu prokuratúry o zamietnutí sťažnosti nie je sťažnosť prípustná.

Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Trestné oznámenie v súvislosti s informáciami o majetku J. Slotu

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.