Hromadnú pripomienku k novele zákona o štátnom jazyku podporilo v priebehu troch dní 700 občanov. Ak ministerstvo kultúry nevyhovie hromadnej pripomienke je povinné uskutočniť so zástupcami pripomienkujúcich občanov rozporové konanie.

Návrh novely zákona o štátnom jazyku pripravilo ministerstvo kultúry. Skupina občanov zverejnila hromadnú pripomienku v stredu 3.12.2008. Pripomienkové konanie skončilo v piatok 5.12.2008. Do tohto termínu sa s pripomienkou prostredníctvom internetového denníka change|net.sk stotožnilo 700 občanov. Legislatívne pravidlá vlády SR v čl. 10 ods. 6 uvádzajú: „Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb iba ak existujú vážne dôvody na neuskutočnenie rozporového konania; predkladateľ tieto dôvody zverejní na svojej internetovej stránke.“

Signatári hromadnej pripomienky navrhujú aby boli zo zákona o štátnom jazyku vypustené tie ustanovenia ktoré predstavujú neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry do slobody prejavu a do slobody podnikania a to najmä v nasledovných oblastiach: používanie jazyka v masmédiách na kultúrnych podujatiach na verejných zhromaždeniach na pamätníkoch a na pamätných tabuliach v nápisoch reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti. Ďalej navrhujeme aby neboli zavedené pokuty ako sankcie za porušovanie zákona o štátnom jazyku a aby zo zákona o používaní jazykov menšín nebolo vypustené ustanovenie podľa ktorého používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS
signatár hromadnej pripomienky

V Bratislave dňa 8. decembra 2008.


Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka (vrátane zoznamu občanov ktorí podporili pripomienku)

Návrh novely zákona o štátnom jazyku na webstránke Ministerstva kultúry SR

Návrh novely zákona o štátnom jazyku na portáli právnych predpisov

Zoznam ostatných pripomienok k novele zákona o štátnom jazyku


Ďalšie informácie:

TASR/SME.sk: SMK pripravuje kritické stanovisko k novele zákona o štátnom jazyku

SME:sk/TASR: Maďarič trvá na pokutách za zlú slovenčinu

TV TA3: Ministerstvo kultúry chce spisovnejšiu slovenčinu

SME: Maďarič od trestov za jazyk neustúpi

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.