Rada pre vysielanie a retransmisiu sa odmietla zaoberať mojou sťažnosťou proti Slovenskému rozhlasu zo dňa 7.8.2008 za relácie Sobotné dialógy v ktorých bol jediným hosťom spomedzi politikov premiér a predseda Smeru Robert Fico.

V prípade relácií Slovenského rozhlasu v ktorých bol jediným účastníkom spomedzi politikov vtedajší premiér a predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda pritom licenčná rada v roku 2003 rozhodla že bol porušený zákon o vysielaní a retransmisii. Rada v decembri 2003 rozhodla že Slovenský rozhlas porušil zákon vysielaním relácie Tvárou v tvár v ktorej bol priestor ako jedinému politikovi poskytnutý M. Dzurindovi. Podľa rozhodnutia Rady z roku 2003 tým Slovenský rozhlas porušil zákon lebo nezabezpečil názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a objektívnosť a nestrannosť politickopublicistických programov.

V skutkovo podobnom až zhodnom prípade keď bol hosťom relácií Slovenského rozhlasu iba R. Fico však licenčná rada rozhodla úplne opačne. Nielenže nerozhodla o porušení zákona ale dokonca odmietla začať vo veci správne konanie. Predsedníčka rady Valéria Agócs mi listom oznámila že rada sa mojou sťažnosťou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 4.11.2008. Rada vraj nenašla dôvody pre začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú odvolávajúc sa na § 14a ods. 10 zákona o vysielaní a retransmisii. Podľa § 14a ods. 10 „ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona rada označí sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.“ Moja sťažnosť však bez najmenších pochybností obsahovala skutočnosti nasvedčujúce tomu že prinajmenšom mohlo dôjsť k porušeniu zákona. Povinnosťou rady preto bolo v súlade s § 14a ods. 9 začať vo veci správne konanie. Navyše tým že rada dva skutkovo takmer zhodné prípady (rozhlasové relácie s M. Dzurindom a R. Ficom) posúdila úplne protikladným spôsobom došlo aj k porušeniu § 3 ods. 4 správneho poriadku podľa ktorého „Správne orgány dbajú o to aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Rada svoje rozhodnutie vôbec nijako neodôvodnila a nevysporiadala sa so skutočnosťami ktoré boli uvedené v mojej sťažnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené som dnes na Generálnu prokuratúru SR podal podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia rady. Rovnako som podal ďalšiu sťažnosť aj na licenčnú radu ktorá smeruje proti uzneseniu rady zo dňa 4.11.2008 a postupu a rozhodnutiu vo veci mojej sťažnosti proti Slovenskému rozhlasu.

Rozhodnutie licenčnej rady považujem za škandalózne a protizákonné. Rada sa ním dostala do pozície slúžky vládnej koalície a začala dláždiť cestu k zneužívaniu verejnoprávnych médií na otvorenú propagandu predsedu najsilnejšej vládnej strany. Občania ktorí sa zídu 17. novembra o 17:00 na Námestí SNP aby protestovali proti politike Ficovej vlády budú mať o ďalší dôvod viac na nespokojnosť so súčasnou politickou situáciou v ktorej už aj orgány ktoré by mali byť nestranné a strážiť zákonnosť podliehajú politickým tlakom rozhodujú v rozpore so zákonom a slúžia záujmom politickej moci.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 14. novembra 2008.


Prílohy:

Podnet na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

doc/Staznost_formular_081114.pdfSťažnosť na licenčnú radu

Zápisnica č. 19/2008 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.11.2008 (bod 18 str. 17 formát PDF)


Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Sťažnosť proti reláciám Slovenského rozhlasu s Robertom Ficom


Ďalšie informácie:

SITA/SME.sk: Relácie len s Ficom sú podľa Rady v poriadku

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Fico je viac ako Dzurinda

SME: K nedeľnému obedu STV ponúkne koalíciu

Licenčná rada nemá problém s reláciami s jedným hosťom

Zdroj: SME www.sme.sk

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.