V rámci Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení (HESO) v regiónoch za 2. štvrťrok 2008 získala samospráva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto druhé najhoršie hodnotenie za opatrenie nazvané „Bratislavské Staré Mesto koná vo vzťahu k podnikateľom nad rámec svojich právomocí“. Toto konštatovanie však nezodpovedá realite. Nie je žiadnym evidentným a objektívne existujúcim faktom. Nie je to ani konštatovanie nezávislého súdu ktorý by o veci rozhodol. Ide len o názor prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I. s ktorým sa staromestské miestne zastupiteľstvo nestotožnilo. Navyše je to názor ktorý nie je podložený dostatočnou argumentáciou.

Je škoda že HESO – regióny v tomto prípade iba jednostranne prebralo názor prokurátorky bez zohľadnenia argumentov o jeho neopodstatnenosti. Februárový protest prokurátorky JUDr. Viery Satinovej proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami bol totiž podľa môjho názoru postavený na dezinterpretácii zákona o obecnom zriadení.

Podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy „plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /5d/ a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode času prevádzky služieb a spravuje trhoviská“. Prokurátorka vo svojom proteste tvrdila že mestská časť môže „stanoviť všeobecné pravidlá predajného či prevádzkového času nie ukladať konkrétne povinnosti subjektom podnikajúcim v územnom obvode mestskej časti Bratislava – Staré Mesto“. Tvrdenie prokurátorky že nariadením nemožno ukladať konkrétne povinnosti subjektom podnikajúcim v územnom obvode mestskej časti je založené na zjavnej dezinterpretácii pojmu „pravidlá“. Pravidlami sa totiž obvykle vymedzujú práva a povinnosti dotknutých subjektov. Napríklad pravidlá cestnej premávky spočívajú práve vo vymedzení povinností účastníkov cestnej premávky. Určovanie pravidiel v sebe priamo obsahuje určovanie povinností dotknutým subjektom. Preto ak je samospráva splnomocnená nariadením určiť pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb znamená to že je oprávnená stanovovať týmito pravidlami povinnosti dotknutým subjektom.

Súčasné znenie staromestského VZN o prevádzkovej dobe je založené na systéme že si predajnú a prevádzkovú dobu určujú samotní podnikatelia pričom nariadenie im stanovuje povinnosť informovať o predajnej a prevádzkovej dobe mestskú časť a splniť určité podmienky (doložiť doklady) ktoré sú jednoznačne definované v nariadení. Samospráva nemá možnosť subjektívne posudzovať jednotlivé prevádzkové doby a v prípade splnenia podmienok zo strany podnikateľa je povinná vydať mu potvrdenie o splnení podmienok. Doklady ktoré sú v rámci tohto procesu od podnikateľov vyžadované slúžia buď na identifikáciu podnikateľa (oprávnenie na podnikanie) na identifikáciu predajne či prevádzkarne (zmluva o nájme nebytových priestorov alebo list vlastníctva) alebo na legitímne a zo zákona vyplývajúce účely akými sú ochrana verejného poriadku a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce (protokol o meraní hluku súhlas s hudobnou produkciou od vlastníkov nehnuteľností). VZN má oporu aj v ďalších ustanoveniach zákona o obecnom zriadení podľa ktorých samospráva „zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste“ (§ 4 ods. 3 písm. n) a „utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce“ (§ 4 ods. 3 písm. h)

Vzhľadom na uvedené považujem protest prokurátorky za neodôvodnený. Preto ani tvrdenie HESO – regióny že bratislavské Staré Mesto koná vo vzťahu k podnikateľom nad rámec svojich právomocí nezodpovedá realite.

Ondrej Dostál
poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
za Občiansku konzervatívnu stranu

V Bratislave dňa 24. júla 2008.

Ďalšie informácie:

Projekt HESO – regióny: apríl – jún 2008

Protest prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I. 28.2.2008

Ondrej Dostál: Vyjadrenie k protestu prokurátorky 12.5.2008 (podrobnejšie vyjadrenie k protestu prokurátorky)

Materiály zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 13.5.2008 na ktorom bol prerokovaný protest prokurátorky (bod č. 1)

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.