OKS sa podieľala na príprave návrhu zákona o vzdelávaní ktorý predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec a bývalý minister školstva Martin Fronc. Nový zákon o vzdelávaní je legislatívnym základom reformy vzdelávania.

Reforma vzdelávania patrí medzi reformy druhej generácie ktorých špecifickou vlastnosťou je že zasahujú každého človeka jednotlivo a ich pôsobenie je dlhodobé a bude sa časom zvyšovať. Obsahová a kvalitatívna zmena vzdelávania je životne dôležitá pre spokojnosť občanov pre zdravý rozvoj Slovenska vrátane našej konkurencieschopnosti v Európe a vo svete. Autorom návrhu zákona nejde len o vzdelanostnú ekonomiku a teda o človeka ako o výrobnú jednotku. Návrh zákona o vzdelávaní má za cieľ rozvoj osobnosti človeka osvojenie si vedomostí a získanie poznávacích a sociálnych spôsobilostí potrebných pre zodpovedný osobný a občiansky život v slobodnej spoločnosti a pre výkon povolania alebo pracovnej činnosti osvojenie si kultúrneho dedičstva spoločnosti a spoločenských hodnôt pochopenie a uplatňovanie zásad demokracie a právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd.

Takéto zásadné zmeny ktoré sa napokon dotknú každého občana Slovenska sa dajú zavádzať len postupne a samotný charakter vzdelávania sa bude meniť pomaly.

Vzdelané Slovensko bude mať jasný hodnotový základ a bude obývané vzdelanými samostatnými a angažovanými občanmi. Reforma vzdelávania patrí ku kľúčovým oblastiam ktoré budú nadlho určovať podobu krajiny hodnotovú orientáciu kultúrnosť ekonomickú silu zdravý životný štýl kvalitu života a spokojnosť občanov.

Zákon je príspevkom k spokojnej a poctivej tvári Slovenska.

Návrh reformy vzdelávania – školský zákon (PDF)

Comments

Komentáre