Proces európskeho zbližovania a napĺňania výzvy k užšej spolupráci európskych štátov sa vplyvom mohutného rozmachu doktríny sociálneho štátu a socialisticky vnímanej solidarity dostal na cestu plánovaného centralizmu a kompetenčnej unifikácie.

Sme svedkami stále rozsiahlejšieho prehlbovania demokratického deficitu keď postúpením čoraz väčších právomocí Bruselu sa stráca vplyv voličov v členských krajinách na odovzdané oblasti no zároveň rovnaký nedostatok pozorujeme vo vzťahu komisie ako akejsi európskej exekutívy a neexistujúceho inštitútu euroobčana.

Potláčanie slobodného trhu je ďalším neblahým dôsledkom byrokratickej socializácie ktorá pod zámienkou princípu solidarity realizuje subvenčnú politiku s následkom víťazstva neefektívnosti a lobingu nad prirodzenou súťažou ekonomík čoho jednoznačným príkladom je spoločná poľnohospodárska politika.

Nevídané rozmery európskej byrokracie potvrdzuje jej rozpínavosť na štáty ktoré sa rozhodli neísť cestou európskej integrácie. Sme svedkami javu kde politika EÚ neumožňuje nečlenským štátom realizovať ich hospodárske a zahraničné politiky bez toho aby sa v značnej miere neprispôsobovali jej centralizačným nariadeniam a do istej miery nepodliehali jej unifikačným ambíciám.

Vidiac neskrývané snahy o upevnenie základov Európskeho superštátu vnímame ako veľké nebezpečenstvo vytváranie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) ktorá je charakterizovaná antiamerikanizmom a antisemitizmom v dôsledku skresleného videnia problematiky medzinárodných vzťahov ako primárnymi zdrojmi legitimity SZBP.

Proces európskej integrácie sa vybral cestou deštrukcie atribútov západnej civilizácie. Preto Mladí konzervatívci vyvrcholenie eurointegračných snáh Slovenska vnímajú negatívne a vzhľadom na súčasný vývoj EÚ považujú euroskeptický ráz našej zahraničnej politiky za povinnú súčasť vládnej agendy.

V Trnave 18. 5. 2004

Michal Zajac predseda Mladých konzervatívcov

Comments

Komentáre