Ministerstvo zdravotníctva je povinné zverejniť analýzu o vyvlastnení zdravotných poisťovní pretože ide o informáciu ktorú má k dispozícii a zároveň neexistuje dôvod ktorý pre obmedzenie prístupu k informáciám stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Dôvody obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v paragrafoch 8 až 11 tohto zákona. Ministerstvo sa zrejme odvoláva na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) podľa ktorého „Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní ak jej bola odovzdaná osobou ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní predpokladá sa že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená“. Ak bola analýza poskytnutá osobou ktorej to povinnosť neukladá a nesúhlasí s jej zverejnením mohlo by sa na ňu vzťahovať toto obmedzenie.

Zároveň sa však v § 11 ods. 2 uvádza že „ustanovenie písmena a) sa nepoužije ak ide o informácie ktoré sa získali za verejné financie alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia takých prostriedkov alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce“. Hovorkyňa ministerstva sa odvoláva na to že analýza nebola získaná za verejné financie. Rovnako však z tohto odseku vyplýva že obmedzenie o obmedzení prístupu k informáciám neplatí ak ide o informácie týkajúce sa použitia verejných prostriedkov. V prípade analýzy o vyvlastnení zdravotných poisťovní evidentne ide o informáciu týkajúcu sa použitia verejných prostriedkov. Vyvlastnenie je totiž podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy SR možné iba za primeranú náhradu a tá sa poskytuje z verejných zdrojov. Ide teda o použitie verejných prostriedkov. Analýza sa týka použitia verejných prostriedkov aj z toho hľadiska že v nej ide aj o odvody poistencov za ktorých platí poistenie štát a vôbec o hospodárenie zdravotných poisťovní ktoré sa v zmysle ustanovení zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§ 2 písm. a) a § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2) dotýka použitia verejných prostriedkov.

Keďže sa analýza týka použitia verejných prostriedkov je potrebné ju sprístupniť aj v prípade že ju vyhotovil subjekt ktorý nemal takú povinnosť zo zákona a ktorý nesúhlasí s jej zverejnením a aj keď nebola vyhotovená za verejné financie. Nezverejnenie analýzy by bolo porušením zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.