Od dnes môžu občania vyjadrením podpory k zverejnenej Hromadnej pripomienke pomôcť snahe Občianskej konzervatívnej strany Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie a ďalších občianskych aktivistov o zamietnutie návrhu zákona ktorý má umožniť vláde drasticky vyvlastňovať nehnuteľnosti v mimoriadnom režime stavať na cudzích pozemkoch a povoľovať stavby diaľnic bez ohľadu na oprávnené záujmy občanov a samospráv v ich okolí – v mene splnenia uznesenia vlády o dostavbe diaľnice z Bratislavy do Košíc v termíne do roku 2010.

Minister dopravy Ľubomír Vážny predložil do medzirezortného pripomienkového konania Návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií. Zákon je zameraný na riešenie konkrétnych prípadov vyvlastňovania majetku občanov za účelom urýchlenia výstavby niektorých úsekov diaľnic a ciest I. triedy.

Zákon okrem iného dramaticky znižuje práva vlastníkov na ochranu majetku skracuje lehoty pre podávanie pripomienok ruší možnosť ústnych pripomienok ruší miestnu príslušnosť stavebných úradov presúva povoľovacie kompetencie na ministerstvo dopravy a spája v konkrétnych prípadoch taxatívne v ňom uvedených územné a stavebné konanie opäť rušiac miestnu príslušnosť orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov.

Návrh zákona má jediný cieľ – za cenu drastického obmedzenia základných ľudských práv garantovaných Základnou listinou ľudských práv a Ústavou SR zabezpečiť splnenie sľubu predsedu vlády SR Roberta Fica o dostavaní diaľnice z Bratislavy do Košíc v termíne do roku 2010. Pošliapanie základných ľudských práv tu má slúžiť najmä politickej agitácii ktorá nemá nič spoločné so skutočným rozvojom zaostalejších regiónov Slovenska ani v zásade potrebným rozvojom dopravnej infraštruktúry.

Zásahy do právomocí samosprávy majú zabezpečiť aby o všetkých stavbách v súvislosti s diaľnicou rozhodovali namiesto samospráv priamo úradníci ministerstva dopravy. Výrazné skrátenie lehôt pre podávanie pripomienok a v niektorých prípadoch aj zrušenie možnosti vôbec podať pripomienky majú zabrániť vlastníkom dotknutých nehnuteľností obyvateľom a samosprávam v bezprostrednom okolí výstavby diaľnic aby si svoje práva mohli účinne brániť.

Návrh zákona je podľa názoru iniciátorov hromadnej pripomienky jednoznačne v rozpore s viacerými ustanoveniami Listiny základných ľudských práv a slobôd ako aj Ústavy SR a preto žiadajú jeho zamietnutie.

Hromadnú pripomienku môže verejnosť podporiť do 12. 9. 2007 prostredníctvom formulára na stránke change|net.sk kde je text pripomienky zverejnený. Ak pripomienku podporí dostatočný počet občanov a ministerstvo pripomienke nevyhovie bude v zmysle legislatívnych pravidiel musieť uskutočniť s ich zástupcami rozporové konanie.

Súčasne prebieha aj zber podpisov pod inú hromadnú pripomienku občanov k návrhu zákona z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb ktorý rovnako vykazuje jasné znaky protiústavnosti a je len ďalším pokusom vlády o zníženie miery ochrany súkromného majetku na úkor svojvoľného rozhodovania vlády o súkromnom majetku občanov a snahou vlády získať právomoc na označenie akéhokoľvek zámeru vrátane vládou vybraných podnikateľských zámerov za verejný záujem.

Aj túto hromadnú pripomienku môžu občania podporiť svojím podpisom na stránke change|net.sk.

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Richard Drutarovský
Juraj Petrovič
Ondrej Dostál

Comments

Komentáre