Dnes som podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. K uvedenému trestnému činu mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti so zverejnením informácií o tom že poslanci NR SR Iveta Radičová Klára Sárközy Mikuláš Dzurinda Magdaléna Vášáryová Tomáš Galbavý a Július Brocka a pani Vacvalová nie sú zúčastnení na druhom dôchodkovom pilieri. Uvedenú informáciu zverejnila poslankyňa NR SR za SMER – SD Jana Vaľová v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Z prvej ruky odvysielanej dňa 2. októbra 2007.

Podľa § 374 Trestného zákona „Kto neoprávnene poskytne sprístupní alebo zverejní
a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby alebo
b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

Informácia či je konkrétna osoba zúčastnená na druhom dôchodkovom pilieri nie je verejnou informáciou a má charakter osobného údaju (§ 170 ods. 1 a 8 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Takouto informáciou disponuje iba Sociálna poisťovňa a vo vzťahu k svojim sporiteľom aj príslušná dôchodcovská správcovská spoločnosť. Ak ide o informáciu že príslušná osoba vôbec nie je zúčastnená na druhom dôchodkovom pilieri (dôchodkové sporenie) takouto informáciou nedisponujú jednotlivé dôchodcovské správcovské spoločnosti ale iba Sociálna poisťovňa.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov„Spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť sprístupniť alebo zverejniť len vtedy ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania sprístupňovania alebo zverejňovania zoznam osobných údajov ktoré možno poskytnúť sprístupniť alebo zverejniť ako aj tretie strany ktorým sa osobné údaje poskytujú prípadne okruh príjemcov ktorým sa osobné údaje sprístupňujú ak tento zákon neustanovuje inak“.

Podľa § 170 ods. 2 zákona o sociálnom poistení „Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických osôb a právnických osôb ktorých sa údaje priamo týkajú ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.“ Žiadny zákon neustanovuje žeby Sociálna poisťovňa mohla zo svojho informačného systému poskytnúť informáciu o tom či je konkrétna osoba zúčastnená na dôchodkovom sporení. Podľa mojich informácií žiadna z vyššie uvedených dotknutých osôb nedala Sociálnej poisťovni súhlas aby takýto údaj o nej zverejnila.

Vzhľadom na to že J. Vaľová spomínané informácie o menovaných dotknutých osobách zverejnila je možné sa domnievať že v rozpore so zákonom došlo k sprístupneniu osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb. Preto som požiadal prokuratúru o prešetrenie podozrenia či v súvislosti s týmto konaním nebola naplnená skutková podstata trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Ďalšie informácie:

Slovenský rozhlas 2.10.2007 Z prvej ruky Jana Vaľová poslankyňa za SMER – SD

J. Vaľová: …Viete ja som minule pani exministerke Radičovej v parlamente povedala prečo ona nevstúpila do druhého piliera. Veď predsa nemôžme vodu kázať a víno piť. Ak je si istá že aj tie ženy ktoré sú tam po päťdesiatke aj tie matky ktoré ja vysvetlím ktoré nikdy nebudú pracovať a budú stále na materskej dovolenke ktoré podotknem že ani Pinochetov režim alebo vlastne Chile odkiaľ sme zle tento zákon opísali nepoistil. Ja sa pýtam prečo pani Radičová nevstúpila. Tvrdila mi že bola na zahraničnej služobnej ceste. Ja som si vypísala že pani exministerka bola menovaná do funkcie exministerky ešte vtedy keď…

Moderátor: … obíďme túto tému pani Radičovej pretože tu nie je a navyše zavedenie systému neznamená že jeho autor alebo spoluautor musí do toho systému vstúpiť alebo ho uplatňovať. To je slobodná vôľa.

J. Vaľová: Ja viem že je to slobodná vôľa ale väčšinou obhajujete to čomu dôverujete. A ja som videla na televízii ani pani Sarközyová ani pán Dzurinda ani pani Vášáryová ani pán Galbavý ani pán Brocka ani pani Vacvalová… nikto z týchto ľudí ktorí túto petíciu obhajujú tam nie sú čiže neveria tomu vlastne ako môžete obhajovať tomu čo neveríte a do čoho ste sami nevstúpili.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.