Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Iniciátori hromadnej pripomienky súčasne vyzvali ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka aby jeho ministerstvo rešpektovalo Legislatívne pravidlá vlády SR a predĺžilo lehotu na pripomienkovanie návrhu zákona minimálne do 9.5.2007.

Návrh zákona bol na webovej stránke ministerstva zverejnený dňa 16.4.2007 a lehota na predkladanie pripomienok bola určená na 24.4.2007 čo je ešte menej ako lehota 7 pracovných dní na skrátené pripomienkové konanie. Legislatívne pravidlá vlády stanovujú že lehota na prerokovanie návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní je minimálne 15 pracovných dní. Skrátiť túto lehotu na minimálne 7 pracovných dní možno iba vo výnimočných prípadoch keď nastali mimoriadne okolnosti (napr. ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozia štátu značné hospodárske škody) alebo hrozí nesplnenie záväzkov SR voči EÚ alebo nie je možné lehotu 15 pracovných dní dodržať. Na skrátenú formu pripomienkového konania v prípade tohto návrhu neexistuje žiadny dôvod keďže nenastali žiadne mimoriadne okolnosti ani nehrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ ani nejde o naliehavé okolnosti ktoré neumožňujú dodržať štandardnú lehotu 15 pracovných dní. Navyše účinnosť navrhovaného zákona sa navrhuje až 1. januára 2009 čo je o viac ako o 1 a 1/2 roka. Na porušovanie Legislatívnych pravidiel vlády ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja sme dnes listom zaslaným na ministerstvo upozornil ministra Mariana Janušeka. Zároveň sme ho vyznali aby vo veci zabezpečil nápravu a predĺžil termín na pripomienkovanie minimálne do 9.5.2007.

V pripomienke vyjadrujeme nesúhlas so zámerom aby účely vyvlastňovania neboli taxatívne vymenované priamo v tomto zákone ale určené prostredníctvom odvolania sa na ďalšie osobitné zákony. Vyvlastnenie je výnimočný a veľmi vážny zásah do ústavou chráneného vlastníckeho práva ktoré sa podľa listiny základných ľudských práv považuje za základné ľudské právo. V demokratickom a právnom štáte musia byť všetky zmeny legislatívy vzťahujúce sa najmä na možnosť zasiahnuť do ústavou chránených ľudských práv výsledkom konsenzu v transparentnom legislatívnom procese. Ďalšie časti hromadnej pripomienky obsahujú návrhy na úpravu navrhovaného zákona ktorých cieľom je predísť budúcim aplikačným nejasnostiam zákona a zvýšiť právnu istotu občanov SR a iných vlastníkov pozemkov a stavieb na území Slovenska.

Hromadnú pripomienku môžu občania svojim podpisom podporiť prostredníctvom internetového denníka www.changenet.sk na ktorom je jej text zverejnený. Ak pripomienku podporí aspoň 500 občanov a ministerstvo ju nebude akceptovať bude musieť ministerstvo uskutočniť so zástupcami občanov rozporové konanie.

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Richard Drutarovský občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“
Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Renáta Minová o. z. Hestia
Juraj Petrovič Občianska konzervatívna strana
Juraj Smatana občianske združenie Klub Strážov

Comments

Komentáre