Dnes som doručil Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka uznesenia vlády ktorým v stredu 8.10.2014 na výjazdovom zasadnutí v Žiline fakticky umožnila mestu Žilina zbaviť sa dlhu vo výške 175 milióna eur a smeruje proti premiérovi Robertovi Ficovi a všetkým členom jeho vlády.

Podľa čl. 4 ods. 1 „Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Podľa čl. 3 ods. 1 ústavného zákona je osobným záujmom „na účely tohto zákona je taký záujem ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám“. Zákon nestanovuje že sa blízkou osobou rozumie výlučne iba blízka osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Nemusí ísť teda len o príbuzného verejného funkcionára či osobu ktorá mu je inak osobne blízka. Vzhľadom na predmet a účel ústavného zákona je pojem blízkej osoby potrebné na účely tohto zákona interpretovať širšie teda tak aby zahŕňal aj fyzické osoby verejnému funkcionárovi politicky blízke (napr. členovia tej istej politickej strany). Ústavný zákon podľa môjho názoru umožňuje do pojmu blízkej osoby zahrnúť aj právnické osoby ktoré sú verejnému funkcionárovi politicky blízke (napr. tým že verejný funkcionárom je členom politickej strany alebo jej nominantom vo verejnej funkcii). Zužujúci výklad pojmu blízka osoba by odporoval účelu ústavného zákona. Bolo by nelogické a nesprávne aby ústavný zákon stanovoval prednosť verejného záujmu iba pred osobným záujmom samotného verejného funkcionára a jeho najbližších príbuzných nie aj pred osobným záujmom fyzických osôb ktoré sú verejnému funkcionárovi blízke z hľadiska jeho politickej činnosti resp. pred záujmom politickej strany ktorej je verejný funkcionár členom alebo nominantom.

V predmetnom prípade existuje vzhľadom na verejné vyjadrenia Roberta Fica o dôvodoch a okolnostiach schválenia uznesenia vlády vážne podozrenie že Robert Fico a ďalší členovia jeho vlády pri schvaľovaní predmetného uznesenia pred verejným záujmom ktorý spočíva v účelnom vynakladaní prostriedkov štátneho rozpočtu uprednostnili osobný záujem. Tento osobný záujem môže spočívať v tom že odpustenie dlhu mestu Žilina bude verejnosťou vnímané ako úspech primátora mesta Igora Chomu a môže zvýšiť jeho šance uspieť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014 a v ktorých Igor Choma opätovne kandiduje za primátora mesta Žilina. Osobným záujmom ktorý v tomto prípade uprednostnený pred verejným záujmom je záujem Igora Chomu ako kandidáta strany SMER-SD na znovuzvolení za primátora mesta Žilina.

Ďalší osobný záujem ktorý je v predmetnej veci uprednostnený pred verejným záujmom je záujem politickej strany SMER-SD členstvo v ktorej spája Igora Chomu s Robertom Ficom a členmi jeho vlády. Záujem politickej strany SMER-SD je pred verejným záujmom uprednostnený nielen samotným schválením uznesenia vlády ale aj tým ako ho Robert Fico po skončení rokovania vlády verejne prezentoval a vysvetľoval. Jeho vyjadrenia svedčia o záujme uprednostňovať zo strany vlády a ďalších štruktúr štátu ovládaných stranou SMER-SD tie samosprávy miest a obcí na čele ktorých stoja nominanti strany SMER-SD pred ostatnými mestami a obcami v Slovenskej republike. Uprednostňovanie samospráv ovládaných nominantmi vládnej strany pred ostatnými je v rozpore s verejným záujmom a je prejavom uprednostňovania osobného záujmu (politickej strany) pred verejným záujmom.

Navrhol som aby výbor NR SR v rozhodnutí konštatoval že schválením predmetného uznesenia vlády Robert Fico a ďalší členovia jeho vlády porušili všeobecné povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára ktoré sú im uložené v čl. 4 ods. 1 a v čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona a aby im uložil pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku ich mesačného platu.

Dnešným dňom sa tak začalo konanie proti Robertovi Ficovi a členom jeho vlády pretože „ak sa konanie začína na podnet dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa odseku l“ (čl. 9 ods. 3). Príslušným orgánom je pre člena vlády Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa čl. 9 ods. 5 zákona by mal výbor vo veci rozhodnúť do 60 dní od začatia konania.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 10. októbra 2014

Príloha:

Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (formát PDF)

Súvisiace informácie:

1. Analýza sociálno-ekonomickej situácie regiónu Horné Považie (okresov Bytča a Žilina) a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
Materiál programu rokovania vlády SR

2. Vláda rokovala na Hornom Považí
Informácia na internetovej stránke vlády 8.10.2014

3. Pravda: Vláda vymaže Žiline dlh za kórejskú dedinu. Chomovi pomohlo že je aj poslanec
článok agentúry SITA Denník Pravda

4. SME: Vláda pred voľbami odpustila Žiline obrovský dlh. Lebo je primátor zo Smeru

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.