Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene niektorých zákonov.

Právna úprava vyvlastňovania je v súčasnosti obsiahnutá v stavebnom zákone. Ten má byť nahradený novým stavebným zákonom ktorý už úpravu vyvlastňovania nebude obsahovať. Navrhovaný zákon o vyvlastňovaní prináša novú úpravu vyvlastňovania ktorá umožní zefektívniť proces vyvlastňovania. Hrozí však že sa tak stane za cenu oslabenia reálnych možností ochrany práv vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností. Sme presvedčení že efektivita procesu vyvlastňovania nemôže mať prednosť pred ochranou ústavou garantovaného vlastníckeho práva.

Za nebezpečný považujeme zámer aby jednotlivé účely na ktoré možno vyvlastniť vo verejnom záujme neboli uvedené priamo v zákone o vyvlastňovaní ale boli riešené len odkazom na osobitné zákony. Možnosť zákonodarcu rozšíriť účel vyvlastnenia prakticky v ktoromkoľvek schvaľovanom zákone vyvoláva u verejnosti oprávnenú nedôveru a nutnosť byť na pozore pri príprave a schvaľovaní akéhokoľvek zákona čo je proti uznávaným zásadám civilizovaného demokratického a právneho štátu.

Za dôležité považujeme aby vyvlastňovanie bolo možné iba vo verejnom záujme. Navrhovaný zákon ponecháva možnosť vyvlastňovania aj v súkromnom záujme a pripúšťa uprednostňovanie záujmov súkromných investorov pred vlastníckym právom vlastníkov nehnuteľností.

Hromadná pripomienka vrátane jej odôvodnenia je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju môžete najneskôr v pondelok 18. augusta 2014.

Všetky body hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade že ministerstvo spravodlivosti nevyhovie hromadnej pripomienke žiadame uskutočnenie rozporového konania na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Richard Drutarovský občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie
Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana (OKS)
Eva Kováčechová advokátka spolupracujúca s VIA IURIS
Peter Gonda Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika (KI)
Richard Ďurana Inštitút ekonomických a sociálnych analýz INESS
Juraj Smatana ZMENA ZDOLA
Renáta Minová Hestiao.z.
Vladimír Špánik Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Juraj Petrovič OKS
Ivan Kuhn OKS
Dušan Sloboda KI
Radovan Kazda KI
Radovan Ďurana INESS
Juraj Karpiš INESS

Comments

Komentáre