Ministerstvo vnútra posunulo sťažnosť proti prednostovi Okresného úradu v Myjave Ing. Jurajovi Bakošovi (SMER-SD) týkajúcu sa možného zneužitia jeho funkcie na stranícku propagandu v prospech predsedu Smeru Roberta Fica pred druhým kolom prezidentských volieb na jeho stranícku kolegyňu prednostku Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom. Proti postupu ministerstva som podal sťažnosť.

Pred mesiacom (25.3. 2014) sme spolu s predsedom Regionálneho združenia Občianskej konzervatívnej strany v Trenčianskom kraji Mgr. Jurajom Bakošom podali na Ministerstvo vnútra SR sťažnosť na konanie prednostu Okresného úradu v Myjave Ing. Juraja Bakoša. Sťažnosť sa týkala informácií zverejnených v denníku SME že Ing. Juraj Bakoš ako prednosta okresného úradu vyzýval starostov obcí v okrese Myjava aby v miestnom rozhlase odvysielali nahrávku s príhovorom Roberta Fica ktorý bol v tom čase jedným z dvoch kandidátov v druhom kole prezidentských volieb. V sťažnosti sme namietali možné porušenie zákona o štátnej službe podľa ktorého je štátny zamestnanec povinný „vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania“.

Po mesiaci od podania sťažnosti sme boli JUDr. Zuzanou Novotnou riaditeľskou úradu kontroly Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR ako sťažovatelia informovaní že naše „podanie zo dňa 25.3.2014 … bolo postúpené z vecnej príslušnosti na vybavenie prednostke Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom ako podozrenie zo spáchania priestupku“.

Prednostkou Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom je Ing. Anna Halinárová zo Starej Turej ktorá je zároveň poslankyňou zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za SMER-SD. Je absurdné aby sťažnosť proti možnému zneužitiu štátnej funkcie predstaviteľom Smeru v prospech prezidentskej kandidatúry predsedu Smeru prešetrovala iná predstaviteľka Smeru ktorá je navyše nielen nominantkou Smeru v štátnej správe ale aj aktívnou regionálnou političkou tejto strany.

Postup ministerstva vnútra je sporný a nezákonný aj z hľadiska zákona o sťažnostiach. Naše podanie bolo označené ako sťažnosť a aj jeho obsah zodpovedal náležitostiam sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach. Malo byť teda posúdené a vybavené ako sťažnosť. Ministerstvo vnútra ho miesto toho svojvoľne prekvalifikovalo len na podozrenie zo spáchania priestupku. V našej sťažnosti sme upozornili aj na možné spáchanie priestupku Ing. Jurajom Bakošom a dali podnet na jeho prešetrenie v zmysle priestupkového zákona. Tým sa však nevyčerpal celý obsah nášho podania a sťažnosť neprestala byť sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach. Na postup ktorým ministerstvo postúpilo naše podanie okresnému úradu neexistuje opora v zákone o sťažnostiach a ani oznámenie JUDr. Zuzany Novotnej neobsahuje žiadne zákonné ustanovenia na základe ktorých v uvedenej veci postupovala.

Za spáchanie priestupku podľa § 46 priestupkového zákona na možnosť ktorého sme upozornili možno udeliť pokutu do 33 eur. Avšak v prípade že sa potvrdia podozrenia že Ing. Juraj Bakoš ako prednosta okresného úradu zneužil svoju funkciu na stranícku propagandu v prospech Roberta Fica bola by prípadná pokuta 33 eur úplne smiešnym trestom. Dôsledkom takéhoto konania by malo byť odvolanie z funkcie prednostu alebo iný postih zo strany ministerstva a predovšetkým prijatie opatrení aby sa podobné konanie už v budúcnosti neopakovalo. Nič z toho však nemožno dosiahnuť v rámci priestupkového konania ale len v rámci riadneho vybavenia nami podanej sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach.

Prešetrovanie konania prednostu Okresného úradu v Myjave prednostkou okresného úradu v Novom Meste nad Váhom je navyše v rozpore so Správnym poriadkom ktorý stanovuje že „Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci ak so zreteľom na jeho pomer k veci k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti.“ Prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Ing. Anna Halinárová je aktívnou regionálnou političkou Smeru-SD. Vzhľadom na to možno mať oprávnené pochybnosti o jej nepredpojatosti k účastníkovi konania Ing. Jurajovi Bakošovi ktorý je tiež nominantom Smeru-SD v štátnej správe ale aj jeho aktívnym predstaviteľom angažujúcim sa vo volebnej kampani prezidentského kandidáta Smeru-SD. Rovnako možno mať oprávnené pochybnosti o nepredpojatosti Ing. Anny Halinárovej k veci keďže ide o zneužívanie štátnej funkcie v prospech prezidentskej volebnej kampane predsedu Smeru-SD ktorého je aktívnou členkou.

Vzhľadom na vyššie uvedené som dnes v zmysle § 22 zákona o sťažnostiach podal ministrovi vnútra sťažnosť proti vybavovaniu našej sťažnosti zo dňa 25. 3. 2014 ministerstvom vnútra. Vyjadrujem nesúhlas so spôsobom akým bola naša sťažnosť vybavená a žiadam ministra vnútra Roberta Kaliňáka aby zabezpečil riadne vybavenie našej sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 29. apríla 2014.

Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 29.4.2014

Ministerstvo vnútra: Oznámenie o postúpení podania 15.4.2013 doručené 25.4.2013

OKS: Bakoš sa sťažuje na Bakoša a vyzýva vysielať nahrávku hlasu podobného Ficovi

Juraj Bakoš a Ondrej Dostál: Sťažnosť proti konaniu prednostu Okresného úradu v Myjave Ing. Juraja Bakoša 25.3.2014

SME: Na Myjave tlačia Ficov príhovor do obecných rozhlasov 25. 3. 2014

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.