title=Na zasadnutí finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Rača 13. júna 2012 som prezentovala názor na zámer úradu vstúpiť do úverového vzťahu vo výške 13 mil.€ (cca 39 mil. Sk) s použitím na rekonštrukciu školských a predškolských zariadení. Nespochybňujem úmysel poslancov. Skôr ma zaráža že tak vážny problém sa rieši až v polovici funkčného obdobia a skutočnosť že sa doteraz nepoužili dostupné vlastné zdroje na postupnú rekonštrukciu týchto zariadení.

To čo spochybňujem je výška úveru a postup úradu ako tento zámer naplniť.

Už v blízkej budúcnosti hrozí samosprávam znižovanie príjmov z podielových daní. Splatenie prehratého súdneho sporu približne 2 mil. € negatívne dôsledky viazania peňazí mestskej časti na účtoch v úverujúcej banke ročné splácanie istiny po 100 tis.€ plus úroky výrazne obmedzia doterajšie aktivity a možnosti našej samosprávy. Prijatie úveru vo výške 13 mil.€ za doteraz známych podmienok je cesta do dlhového pekla cesta k nútenej správe.

Rozumiem tým ktorí podpísali petíciu proti úveru ktorý úver chápu ako výraz „zlého hospodárenia“ v Rači. Veď prikrývam sa len takou perinou na akú mám! Preto som sa zaradila medzi petičiarovzdôrazňujem že len preto!

Úver je bežným nástrojom používaným pri realizácii investičných zámerov.Pre banky sú samosprávy veľmi dobrým – bonitným klientom s majetkom a s istotou zisku.

Domievam sa že úrad nedodržal postup dobrého hospodára t.j. najprv mal zabezpečiť vypracovanie projektov následne rozpočtov na jednotlivé investičné akcie uskutočniť transparentný výber investorov prepočítať možný podiel vlastných zdrojov a celkový výhľad disponibilných prostriedkov. Časová postupnosť realizácie jednotlivých akcií v zhode s reálnou potrebou úverových zdrojov ale VŽDY a LEN v takom objeme ktorý Rača dokáže v budúcnosti bezproblémovo splácať.

Na ostatnom zastupiteľstve bol schválený úver vo výške 13 mil.€. Som presvedčená že nikto z poslancov by úver nepodpísal ak by išlo o jeho peniaze bez toho aby si dôsledne zmluvu neprečítal a nekonzultoval jej návrh s odborníkmi. Je na škodu veci že poslanci pri hlasovaní nedisponovali kompletným návrhom úverovej zmluvy vybranej banky. Ide o zámer úradu ? Alebo sa koná pod heslom : Po nás potopa!

Ing. Zuzana Dzivjáková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy za MČ Rača

V Bratislave dňa 3. júla 2012.

Comments

Komentáre