Poslanci NR SR za OKS Peter Zajac a Ondrej Dostál zaslali dnes na Európsku komisiu sťažnosť ktorou namietajú nesúlad zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov s právom Európskej únie konkrétne so Smernicami Rady č. 92/83/EHS a č. 92/84/EHS. Spôsob stanovenia spotrebnej dane z vína podľa názoru OKS nezodpovedá ustanoveniu smernice o tom že spotrebná daň z vína musí byť pevne stanovená vzhľadom na počet hektolitrov keďže ide o sadzbu dane ktorá sa vypočítava prostredníctvom koeficientu v závislosti od sadzby dane určenej pre lieh.

OKS kritizovala zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov už v čase jeho prípravy a schvaľovania. OKS považovala schválenie tohto zákona za krok k zavedeniu nenulovej sadzby spotrebnej dane z vína. Zároveň upozorňovala na rozpor s právom EÚ spočívajúci v tom že sa zákonom zaviedla nenulová sadzba dane pre tzv. tiché fermentované nápoje (medovina ovocné vína) hoci podľa príslušnej Smernice majú členské štáty EÚ k zdaňovaniu hroznového vína a ostatných kvasených nápojov pristupovať rovnako. Tento rozpor však bol odstránený novelou zákona ktorú parlament aj na základe iniciatívy poslancov za OKS schválil vo februári a ktorou sa obnovila nulová sadzba spotrebnej dane z medoviny a ovocných vín.

Peter Zajac
predseda OKS

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 9. marca 2012.

Comments

Komentáre