Dňa 31.1.2012 boli z NR SR pracovníkmi poriadkovej služby vyvedení dvaja aktivisti ktorí pokojne stáli na balkóne NR SR a v rukách držali transparenty. Keďže podľa môjho názoru nebol na takýto zákrok proti Robertovi Mihálymu a Alene Krempaskej žiadny zákonný dôvod (videozáznam z celého incidentu je verejne dostupný tu) obrátil som sa na druhý deň (1. 2. 2012) na vedúceho Kancelárie NR SR Andreja Kramára so žiadosťou o preskúmanie postupu pri vyvádzaní oboch menovaných z budovy NR SR počas prvého dňa poslednej riadnej schôdze NR SR v tomto volebnom období.

A. Kramár mi odpovedal listom z 28. 2. 2012 a postup poriadkových služieb označil za korektný adekvátny a v súlade s právnymi normami a predpismi. Napriek jeho vysvetleniu považuje zákrok poriadkovej služby proti R. Mihálymu a A. Krempaskej za neadekvátny a odporujúci právnym predpisom. Podľa § 21 ods. 2 zákona o Rokovacom poriadku NR SR možno osobu ktorá sa zúčastňuje na verejnom zasadnutí parlamentu vykázať alebo nechať vyviesť z budovy v prípade nevhodného správania alebo porušenia poriadku. Samotné státie na balkóne s transparentom v rukách bez akýchkoľvek verbálnych rušivých prejavov či vhadzovania predmetov do rokovacej sály podľa môjho názoru nemožno v žiadnom prípade považovať za nevhodné správanie alebo porušenie poriadku.

A. Kramár sa vo svojej odpovedi odvoláva na Smernicu č. 10/2011 vedúceho Kancelárie NR SR o ochranných opatreniach pre vstup a pohyb osôb vjazd a parkovanie vozidiel v objektoch Kancelárie NR SR v ktorej je detailne rozpracovaný režim a podmienky pri dodržaní ktorých môžu vstupovať osoby do budov NR SR počas schôdzí NR SR. Čl. 11 bod 7 stanovuje pre osoby na balkóne rokovacej sály NR SR povinnosť dodržiavať tieto zásady správania:
„a) zachovávať ticho zdržiavať sa hlasitej reči pokrikov potlesku vyvesovania plagátov a transparentov alebo iných dokumentov používania vulgarizmov a iného nevhodného správania ktoré by rušilo prácu poslancov NR SR ohrozovalo ich bezpečnosť alebo bezpečnosť iných návštevníkov
b) nezdržiavať sa pri zábradlí balkóna a nevykláňať sa cez toto zábradlie
c) nepoužívať mobilné telefónne prístroje.“

R. Mihály a A. Krempaská transparenty nevyvesovali iba ich držali v rukách. Zdržiavali sa pri zábradlí balkóna čo však podľa môjho názoru nemohol byť dostatočný dôvod na ich vyvedenie z balkóna rokovacej sály. Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR povinnosti možno ukladať „zákonom alebo na základe zákona v jeho medziach“. Podľa čl. 13 ods. 2 Ústavy SR „medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom“. Smernica vedúceho Kancelárie NR SR nie je zákonom a nemožno ňou občanom ukladať povinnosti ani obmedzovať ich práva nad rámec stanovený zákonom. Zákon umožňuje vykázať osoby iba v prípade nevhodného správania alebo porušenia poriadku. Smernica nad rámec zákona rozširuje dôvody vyvedenia z balkóna o zdržiavanie sa pri zábradlí a v interpretácii pracovníkov poriadkovej služby aj o držanie transparentu v rukách. Vyvedenie R. Mihályho a A. Krempaskej mohlo byť v súlade so Smernicou vedúceho Kancelárie NR SR ale nebolo podľa môjho názoru v súlade so zákonom.

V súvislosti s vhodením plagátov do rokovacej sály A. Kramár vo svojej odpovedi uvádza: „… a po dôraznejšom upozornení poverenými osobami aby priestor opustili tieto plagáty vhodil p. Mihály do rokovacej sály medzi poslancov NR SR. Týmto skutkom ohrozil bezpečnosť a zdravie poslancov NR SR a narušil priebeh rokovania.“ Ak aj odhliadneme od úsmevného konštatovania o ohrození bezpečnosti a zdravia poslancov NR SR vhodením papierových plagátov z videozáznamu je zjavné že k vhodeniu plagátov prišlo až po tom čo poriadková služba poškodila R. Mihálymu časť transparentov a vyvádzala ho z balkóna.

Nestotožňujem sa s postupom poriadkovej služby pri vyvádzaní R. Mihályho a A. Krempaskej z balkóna rokovacej sály NR SR a nesúhlasím s jeho hodnotením ako adekvátnym a zodpovedajúcim právnym predpisom. Týmto sa ako poslanec NR SR Robertovi Mihálymu a Alene Krempaskej za neadekvátny postup voči nim ospravedlňujem.

Ondrej Dostál
poslanec NR SR
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 8. marca 2012.


Súvisiace informácie:

[01.02.2012] Žiadosť poslanca NR SR Ondreja Dostála o preskúmanie postupu pri vyvádzaní R. Mihályho a A. Krempaskej z budovy NR SR

[28.02.2012] Odpoveď vedúceho kancelárie NR SR Andreja Kramára

[08.03.2012] Ondrej Dostál: Ako aktivisti ohrozili zdravie poslancov /blog/

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.