Vláda SR dnes zaujme pozíciu k Medzivládnej konferencii o Ústave EÚ ktorá sa zíde začiatkom októbra. Významní politici kľúčových štátov EÚ varujú pred otváraním návrhu a žiadajú schválenie predloženého textu bez zmien. OKS je presvedčená že prijímať taký závažný dokument ako ústava má zmysel vtedy keď sa tým zlepší život ľudí alebo dosiahne lepšie fungovanie inštitúcií. To však nie je prípad tohto dokumentu ktorý je v predloženej podobe neopraviteľný.

Konvent o budúcnosti EÚ mal za úlohu pripraviť návrh zmluvy ktorá zjednoduší a sprehľadní vzťahy vnútri EÚ. Výsledkom jeho činnosti je však návrh ústavy európskeho štátu s vlastnou právnou subjektivitou a nadradenosťou únijného práva nad legislatívu členských štátov. Konvent o budúcnosti EÚ pripravil niečo na čo nemal mandát.

Pod pláštikom ľudských práv sa do návrhu európskej ústavy dostala agenda sociálnych práv európskych socialistov ktoré začínajú byť v rozpore s ekonomickou a sociálnou realitou európskych krajín a budú pôsobiť ako prekážka uskutočňovania reforiem.

Právomoc rozhodovať o zákonoch a určovať pravidlá v EÚ zostáva v rukách inštitúcií ktoré nemajú plnú demokratickú legitimitu a sú vzdialené od zdroja legiď ktorým je ľud.

V oblasti rozdelenia kompetencií medzi EÚ a členské krajiny dochádza k negatívnym posunom. Výrazne sa rozširuje okruh otázok o ktorých možno na úrovni EÚ rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou teda bez dosiahnutia konsenzu. Zároveň sú široko a nejasne zadefinované oblasti spoločných kompetencií únie a členských štátov. Napriek deklaratívnemu hláseniu sa k princípu subsidiarity v nich bude dochádzať k nárastu centralizácie.

Vlády európskych krajín vrátane tej slovenskej vznášajú pritom k návrhu ústavy EÚ nepodstatné pripomienky a obchádzajú kľúčové problémy hoci prijatá ústava bude mať zásadný dopad na život ľudí v jednotlivých štátoch.

O návrhu ústavy EÚ by sa v členských krajinách mali konať referendá. OKS je presvedčená že občania by mali tento návrh ústavy odmietnuť. Inak reálne hrozí že EÚ nebude zdrojom stability a prosperity ale zdrojom problémov.

Comments

Komentáre