Policajná inšpekcia odmietla trestné oznámenie v súvislosti s policajnou akciou na popradskom letisku pri ktorej bola 2. januára 2010 do Írska v batožine nič netušiaceho cestujúceho vyvezená výbušnina. Uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru SR mjr. Ing. Milana Škrinára o odmietnutí môjho trestného oznámenia mi bolo doručené tento týždeň. Proti uzneseniu som v zákonnej lehote podal sťažnosť.

Trestné oznámenie som podal 6. januára 2010 pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Prípadom sa zaoberala Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (4. inšpekčné oddelenie Košice). Inšpekcia na základe kontroly konštatovala viaceré nedostatky ktorých sa npráp. Ondrej Haničák pri policajnej akcii dňa 2. januára 2010 na popradskom letisku dopustil tým že vložil vzorku trhaviny za popruh batožiny jedného z cestujúcich a nezabezpečil aby vzorka výbušniny nebola vyvezená do Írska ako aj tým že túto udalosť neoznámil nadriadeným. Podľa vyšetrovateľa tým prišlo z jeho strany k porušeniu viacerých ustanovení zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Konanie O. Haničkáka bolo posúdené ako disciplinárne previnenie za čo mu bol uložený trest – disciplinárne opatrenie spočívajúce v znížení hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka (právoplatnosť od 10.2.2010).

Podľa policajnej inšpekcie však týmto konaním nebola naplnená skutková podstata trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona (TZ) a všeobecného ohrozenia podľa § 285 TZ. Podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa vyšetrovateľ odmietol najmä z dôvodu že naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu vyžaduje úmyselné konanie zo strany páchateľa ktoré sa nepreukázalo. Podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia odmietol na základe odborného stanoviska podľa ktorého za podmienok ktoré boli v tom čase na letisku a v lietadle nehrozilo pre pasažierov a posádku lietadla žiadne nebezpečenstvo. Závery expertízy nekorešpondujú s vyjadreniami írskeho armádneho experta na výbušniny Toma Clonena pre denník Irish Times podľa ktorých je použitá výbušnina úplne stabilná iba pri teplotách – 5 až + 30 stupňov Celzia. Vyšetrovateľ navyše hrozbu výbuchu posudzoval iba vzhľadom na bežné prevádzkové podmienky v lietadle vôbec nezobral do úvahy možné dôsledky prítomnosti nezaistenej výbušniny na palube lietadla v prípade mimoriadnej situácie alebo inej odchýlky od normálnych podmienok ktorá teoreticky mohla nastať. Rovnako vyšetrovateľ neposudzoval ani skutočnosť či nedošlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa už samotným faktom že výcvik policajných psov prebieha takým spôsobom že sa do batožiny resp. za popruhy batožiny cestujúcich vkladajú vzorky výbušnín.

Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa som podal z dôvodu že uznesenie aj odôvodnenie sa zaoberali len podozrením zo spáchania dvoch vyššie uvedených trestných činov. V trestnom oznámení som však žiadal aj o prešetrenie skutočností ktoré nasvedčujú že mohlo prísť k spáchaniu ďalších trestných činov konkrétne marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1 TZ porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255 a 256 TZ nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 TZ. Podozrením zo spáchania uvedených trestných činov sa vyšetrovateľ nijako nezaoberal a vôbec sa k nim nevyjadril.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 25. júna 2010.


Súvisiace prílohy:

Uznesenie vyšetrovateľa PZ

Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ


Súvisiace informácie:

Trestné oznámenie vo veci policajnej akcie Poprad – Dublin

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.