Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal konanie vo veci overenia pravdivosti a úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., ktoré sú zapísané v Registri konečných užívateľov výhod.

Úrad požiadal spoločnosť Váhostav o doručenie dokumentácie, na základe ktorej preverí predmetné údaje zapísané v registri konečných užívateľov výhod. V odpovedi na môj podnet na začatie konania proti Váhostavu to uviedla predsedníčka ÚVO Zita Táborská.

Podnet som podal 1. decembra 1015. Týka sa podozrenia, že Váhostav neuvádza v Registri konečných užívateľov výhod úplné a pravdivé údaje. Vychádzam z informácií o vlastníckej štruktúre a prepojeniach firiem vlastniacich Váhostav, ktoré zverejnila Transparency International Slovensko (TIS). Podľa nich sú na konci reťazca schránkových firiem fyzické osoby z Nového Zélandu a Kostariky, ktoré zodpovedajú zákonom stanovenej definícii konečného užívateľa výhod, a preto by mali byť uvedené v registri.

Odpoveď ÚVO na môj podnet mi bola doručená včera. Predsedníčka ÚVO Z. Táborská v nej zároveň uvádza, že úrad požiadal o súčinnosť v tejto veci orgány verejnej moci a povinné osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. „Po zistení skutočnosti, že spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. predložila na účely zápisu do registra konečných užívateľov výhod údaje, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné, úrad začne voči uvedenej spoločnosti správne konanie o uložení pokuty a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,“ uzatvára svoju odpoveď Z. Táborská.

Ak sa moje podozrenia zakladajú na pravde, mal by ÚVO udeliť Váhostavu pokutu od 10 tisíc do 1 milióna eur a zároveň mu zakázať účasť vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.

Úprimnosť snahy ÚVO prešetriť možné porušenie zákona zo strany Váhostavu však spochybňuje skutočnosť, že úrad vydal 18. decembra 2015 druhé výkladové stanovisko k protischránkovej úprave obsiahnutej od začiatku novembra v zákone o verejnom obstarávaní. Práve touto novelou bol zriadený Register konečných užívateľov výhod. Výkladové stanoviská ÚVO z 27. novembra a 18. decembra 2015 však ešte viac zmäkčujú už aj tak neúčinné a bezzubé znenie zákona. Okrem iného vytvárajú priestor pre to, aby spomínané, zrejme nastrčené, fyzické osoby z Nového Zélandu a Kostariky na konci reťazca schránkových firiem v pozadí Váhostavu, nemuseli byť považované za konečných užívateľov výhod, hoci zodpovedajú definícii uvedenej v zákone.

Na zmäkčovanie zákona výkladovými stanoviskami ÚVO som verejne upozornil 21. decembra 2015. Odpoveď predsedníčky ÚVO Z. Táborskej na môj podnet z 1. decembra 2015 obsahujúca informáciu, že úrad začal konanie, bola napísaná o dva dni neskôr – 23. decembra 2015.

Ondrej Dostál

predseda OKS

V Bratislave dňa 30. decembra 2015.

 

Súvisiace informácie:

OKS iniciovala konanie proti Váhostavu, 1.12.2015

ÚVO kastruje Ficov protischránkový zákon, aby ochránil Širokého Váhostav, 21.12.2015

Odpoveď ÚVO na podnet OKS, 23. 12. 2015

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.