Ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov a rodičov má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.


Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa školy záväzný. Ministerstvo školstva v predloženom návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhuje, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy, mala by rada navrhnúť nového kandidáta najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil ani s druhým navrhnutým kandidátom, uskutočnilo by sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Kandidáta na riaditeľa školy by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, ktorej členov by vymenoval zriaďovateľ.

Nesúhlasíme s predloženým návrhom ministerstva, považujeme ho za vecne neodôvodnený a neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl je najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991 na základe zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. K okliešteniu školských samospráv prišlo za tretej vlády Vladimíra Mečiara (HZDS) v roku 1995. Na návrh vtedajšieho ministerstva školstva na čele s Evou Slavkovskou (SNS) bola radám škôl odobratá kompetencia rozhodovať o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl. V rokoch 1995 až 1999 bolo rozhodovanie o vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov škôl výlučne na zriaďovateľoch škôl. Od roku 2000 opäť môže zriaďovateľ vymenovať riaditeľa školy iba na návrh rady školy.

Ministerstvo školstva dnes opäť chce pripraviť rady škôl o rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Má sa tak stať síce formálne iným spôsobom ako v roku 1995, ale výsledkom by bol fakticky rovnaký stav, kedy by rozhodovanie o riaditeľoch škôl bolo plne v rukách zriaďovateľa. Školy nie sú mestské firmy určené na odhŕňanie snehu alebo čistenie ulíc. Sme presvedčení, že zákon by mal rešpektovať špecifické postavenie a úlohy škôl a neobmedzovať ich samosprávu.

Školstvo má veľmi vážne problémy. Rozhodujúce postavenie rád škôl pri navrhovaní kandidátov na riaditeľov škôl však medzi ne nepatrí. Predložený návrh považujeme za výsledok lobingu organizácie starostov (ZMOS) a zároveň prejav nedôvery voči súčasným riaditeľom škôl, aj voči školskej samospráve, teda voči učiteľom, rodičom, nepedagogickým zamestnancom škôl a poslancom obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, ktorí obvykle v radách škôl zastupujú zriaďovateľa.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme vypustiť z návrhu novely body, ktorými sa má zmeniť postup pri vymenovaní riaditeľov škôl.

Zároveň navrhujeme v zákone zmeniť postavenie zástupcov okresných úradov a školskej inšpekcie prizývaných na výberové konanie kandidátov na riaditeľov škôl tak, aby sa ich hlas zmenil z riadneho na poradný.

Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, je zverejnená na portáli change|net.sk, kde je ju možné podporiť najneskôr počas štvrtka 2. apríla 2015.

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo
Ondrej Dostál, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Vladimír Špánik, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú samosprávu, samosprava.institute.sk
Elena Kriglerová Gallová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Peter Dráľ, kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku
Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy v Novákoch
Gabriela Dorňáková, riaditeľka Gymnázia Vazovova 6, Bratislava
Ivan Kuhn, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI
Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA
Jarmila Lajčáková, CVEK
Matúš Bischof, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, OKS

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.