Bratislava, 3. júna 2021 – Občianska konzervatívna strana (OKS) navrhuje rozšíriť možnosť voliť poštou na všetky typy volieb, zároveň žiada úplne zrušiť moratórium na volebnú kampaň a obmedziť moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov len na samotný deň volieb.

Včera sa skončilo pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá obsahuje aj novelu zákona o volebnej kampani. Návrh ministerstva vnútra obsahuje skrátenie moratória na zverejňovanie volebných prieskumov na obdobie 48 hodín pred dňom volieb a deň konania volieb. Moratórium na volebné prieskumy bolo pôvodne v zákone o volebnej kampani stanovené na 14 dní. V predchádzajúcom volebnom období bolo v roku 2019 hlasmi poslancov SMER-SD, SNS a ĽSNS predĺžené až na 50 dní. Ústavný súd na návrh prezidentky Zuzany Čaputovej minulý týždeň rozhodol, že 50-dňové moratórium je v rozpore s ústavou a rozhodol o návrate k 14-dňovému moratóriu. Ministerstvo vnútra teraz navrhuje zjednotiť dĺžku moratória na zverejňovanie volebných prieskumov s dĺžkou moratória na volebnú kampaň, ktoré začína 48 hodín pred dňom volieb. Predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál vo svojej pripomienke k návrhu zákona navrhuje ísť ešte ďalej a obmedziť moratórium na prieskumy iba na deň volieb. „Zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti, ako to predpokladá ústava. Predchádzajúce zákony o voľbách do NR SR a o voľbách do Európskeho parlamentu zakazovali zverejňovanie výsledkov prieskumov iba v deň volieb. Považujem za postačujúce obmedziť toto moratórium iba na deň volieb,“ uvádza Ondrej Dostál.

Moratórium na volebnú kampaň navrhuje poslanec Ondrej Dostál (OKS/SaS) vo svojej pripomienke, ktorú uplatnil v rámci medzirezortného pripomienkového konania, úplne zrušiť. Pripomína, že „viacero volieb rôznych typov sa už v Slovenskej republike uskutočnilo bez volebného moratória bez toho, aby to malo nejaké negatívne následky. Pred schválením zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani existovalo takto vymedzené volebné moratórium iba v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v ostatných volebných zákonoch upravujúcich iné typy volieb bolo volebné moratórium zrušené“. Moratórium na volebnú kampaň zasahuje podľa Dostála do ústavou garantovanej slobody prejavu a práva slobodne šíriť informácie nad rámec vymedzený ústavou.

OKS prostredníctvom Dostálovej pripomienky navrhuje rozšíriť možnosť voľby poštou na všetky typy volieb. V súčasnosti existuje možnosť voliť poštou iba pri voľbách do NR SR, a to ako pre voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR, tak pre voličov, ktorí sa v deň volieb nezdržiavajú na území SR. Ondrej Dostál žiada, aby sa možnosť voliť poštou rozšírila aj na všetky ostatné typy volieb. Zároveň navrhuje, aby sa v zahraničí umožnilo voliť aj na zastupiteľských úradoch. Cieľom je rozšíriť a zjednodušiť uplatňovanie volebného práva pre oprávnených voličov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí, alebo sa v deň volieb zdržiavajú mimo územia SR. V minulom volebnom období takéto legislatívne iniciatívy opakovane spolu s ďalšími poslancami z klubu SaS predkladal vtedajší poslanec NR SR a súčasný štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).

Predseda OKS Ondrej Dostál vo svojej pripomienke k návrhu novely volebného zákona ďalej navrhuje vrátiť sa k dvojkolovej voľbe predsedov samosprávnych krajov a zaviesť ju aj pre starostov obcí a primátorov miest. Dvojkolový systém voľby podľa jeho názoru „zvyšuje legitimitu zvoleného kandidáta, znižuje pravdepodobnosť zvolenia kandidáta s veľmi nízkym relatívnym ziskom hlasov pri veľkej roztrieštenosti hlasov medzi jednotlivých kandidátov a znižuje hrozbu zvolenia extrémistických kandidátov“. Vo vzťahu ku komunálnym a krajským voľbám Ondrej Dostál odporúča inšpirovať sa českou právnou úpravou a umožniť kandidovať aj združeniam nezávislých kandidátov. To znamená, že okrem kandidátov navrhnutých politickými stranami a ich koalíciami a samostatne kandidujúcich nezávislých kandidátov by mohli kandidovať aj skupiny nezávislých kandidátov, prípadne koalície takýchto skupín a politických strán podobne ako v Českej republike v komunálnych voľbách. „Aj v Slovenskej republike v komunálnych a krajských voľbách v niektorých prípadoch kandidujú skupiny nezávislých kandidátov, ktoré majú spoločnú identitu, spoločný volebný program, vedú spoločnú volebnú kampaň, kandidáti sa navzájom podporujú, ale vo vzťahu ku kandidátnej listine ide iba o nezávislých kandidátov, ktorí sa nemôžu prezentovať spoločne. Zavedenie možnosti spoločnej kandidatúry združení nezávislých kandidátov by zodpovedalo politickej realite vo viacerých obciach a mestách. Nie je dôvod, prečo skupine kandidátov brániť v spoločnom vystupovaní v rámci volieb, resp. prečo takúto možnosť viazať len na existenciu celoštátne registrovaných politických strán,“ uvádza poslanec Ondrej Dostál.

Ďalšie body Dostálovej pripomienky sa týkajú volebnej kampane, ich zámerom je redukovať v zákone obmedzenia týkajúce sa slobodného šírenia informácií a viaceré z nich nadväzujú na Dostálove legislatívne iniciatívy z minulého volebného obdobia.

***

Pripomienka predsedu OKS a poslanca NR SR Ondreja Dostála k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva a k novele zákona o volebnej kampani

Pripomienka Ondreja Dostála na portáli slov-lex.sk

Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a novely zákona o volebnej kampani – pripomienkové konanie

***

Zoznam navrhovaných zmien v pripomienke Ondreja Dostála

Pripomienky návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva

 1. Zavedenie voľby poštou vo všetkých typoch volieb, zavedenie voľby na zastupiteľských úradoch
 2. Dvojkolové voľby predsedov samosprávnych krajov, starostov obcí a primátorov miest
 3. Umožnenie kandidatúry vo voľbách do samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj združeniam nezávislých kandidátov
 4. Zvýšenie váhy prednostných hlasov vo voľbách do NR SR

Pripomienky k návrhu novely zákona o volebnej kampani

 1. Úplné zrušenie moratória na volebnú kampaň
 2. Zrušenie zákazu činnosti iných subjektov v čase kampane (činnosti, ktoré nemajú charakter platenej kampane)
 3. Zrušenie finančných limitov nákladov na volebnú kampaň
 4. Obmedzenie moratória na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov iba na deň volieb
 5. Obnovenie inštitútu tretích strán (odlišných od kandidátov a politických strán), ktoré po registrácii Štátnou komisiou môžu viesť kampaň
 6. Umožnenie občanom SR žijúcim v zahraničí prispievať na kampaň v prezidentských voľbách
 7. Umožnenie občianskym združeniam prispievať na kampaň v prezidentských voľbách
 8. Povinnosť vysielateľov odmietnuť v kampani vysielať extrémistickú reklamu

Comments

Komentáre