Navrhujeme upraviť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní tak, aby zákon umožňoval efektívnejšiu kontrolu korektnosti podmienok a postupu verejného obstarávania.

Na námietky uchádzačov sa zvykne nazerať ako na nástroj obštrukcie pri verejnom obstarávaní. Námietky pritom predstavujú významný nástroj kontroly postupu verejných obstarávateľov od tých najpovolanejších a to od hospodárskych subjektov. Tento inštitút využíva stále menej uchádzačov, hoci počet obstarávaní neklesá. To zhoršuje podmienky pre efektívnu kontrolu korektnosti podmienok a postupu verejných obstarávaní.

Vo vzťahu k elektronickému trhovisku nie je možné podávať námietky vôbec. Podmienky verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska tak podliehajú slabšej kontrole a možnosť zjednania nápravy je obmedzenejšia. Takáto úprava vytvára priestor pre manipuláciu s nastavením kritérií. Existujúce nástroje sú nedostatočné pre vykonanie nápravy. Elektronické trhovisko tak umožňuje zadávanie zákaziek s diskriminačným opisom v podstate bez kontroly.

Preto navrhujeme najmä:

  1. znížiť kauciu pri podávaní námietok,
  2. nezastavovať preskúmavanie námietok z formálnych dôvodov,
  3. umožniť podávanie námietok aj v rámci elektronického trhoviska.

Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Martin Golian, Global Procurement s.r.o.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianskej konzervatívnej strany

 

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr DNES – vo štvrtok 31. augusta 2017 do polnoci – prostredníctvom formulára nižšie:

 

 

Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Rezortné číslo: 14228-P/2017

 

 

  1. Znížiť výšku kaucií pri podávaní námietok

 

V čl. I v bode 58 nahradiť § 172 ods. 2 novým znením:

„(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie najviac však 1 000 eur.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie: Návrh zákona mení pravidlá pre výpočet kaucie pri podávaní námietok. Dôvodová správa to však nijako bližšie nevysvetľuje a obsahuje vo vzťahu k tomuto bodu iba jednu vetu o zjednodušení pravidiel. Samotné zjednodušenie pravidiel je krokom správnym smerom, zároveň však zjednodušenie pravidiel bude mať v niektorých prípadoch za následok zvýšenie už aj tak neprimeranej výšky kaucie, ktorá je prekážkou pre podávanie námietok.

Na námietky uchádzačov sa zvykne nazerať ako na nástroj obštrukcie pri verejnom obstarávaní a pritom námietky predstavujú významný nástroj kontroly postupu verejných obstarávateľov od tých najpovolanejších a to od hospodárskych subjektov. Pritom tento inštitút využíva stále menej uchádzačov, hoci počet obstarávaní neklesá.

V roku 2015 bolo úradu doručených 310 námietok, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2014 pokles o 93 námietok teda o 23,08 %. Z celkového počtu 310 doručených námietok bolo 82 námietkam vyhovené (26,45 %), 28 námietok bolo zamietnutých (9,03 %), v 129 prípadoch konanie zastavené (41,61 %) z toho 27 konaní po späťvzatí námietok, v 2 prípadoch nariadené zrušiť použitý postup zadávania zákazky (z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie (0,65 %), v 69 prípadoch konanie prerušené alebo neukončené (22,26 %). To znamená že úrad rozhodoval o obsahu námietok len v 82 + 28 = 110 prípadoch z toho v 82 prípadoch bolo námietkam vyhovené čo predstavuje 74,5 %.

V roku 2014 bolo úradu doručených 403 námietok, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2013 pokles o 8 námietok, teda o 1,95 %. Úrad vyhovel 119 podaným námietkam, 37 námietok bolo zamietnutých. To znamená že 76 % obsahovo posudzovaných námietok bolo vyhovené.

V roku 2013 bolo úradu doručených 411 námietok, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2012 pokles o 73 námietok, teda o 15,09 %. 74 námietkam vyhovené, 32 námietok bolo zamietnutých. To znamená že 70 % obsahovo posudzovaných námietok bolo vyhovené.

Z celkového počtu námietok 223 o ktorých obsahu úrad rozhodoval v roku 2011 bolo 195 námietok opodstatnených, čo predstavuje viac ako 87%, to znamená, že len necelých 13% námietok bolo zamietnutých.

V prípade ak úrad rozhoduje o obsahu námietky, v minimálne v 70% prípadov, dá za pravdu uchádzačovi a tento trend je dlhodobý. Vysoké kaucie odrádzajú uchádzačov podávať námietky, a teda chrániť svoje záujmy a to aj v prípadoch, že sú v práve. Znižujú tak najefektívnejší nástroj korektného priebehu verejného obstarávania. Preto navrhujeme výšku kaucií znížiť.

 

 

  1. Nezastavovať automaticky kontrolu z dôvodu nesprávneho určenia výšky kaucie namietajúcim

 

V čl. I navrhujem doplniť nový bod v znení:

„V § 174 ods. 1 písm. h) znie:

„h) kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo, napriek výzve úradu na jej doplnenie, vo výške ustanovenej v § 172“,“.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie: Doterajší pomerne zložitý spôsob určenia výšky kaucie podľa § 172 zákona, mohol ľahko viesť k nesprávnemu určeniu výšky kaucie, čo má podľa súčasného znenia zákona za následok zastavenie konania. V súlade s princípom proporcionality by pritom tento nedostatok mohol byť veľmi ľahko vyzvaním navrhovateľa na doplnenie kaucie v správnej výške odstránený. Napriek v návrhu zákona obsiahnutom zjednodušeniu spôsobu výpočtu kaucie sa domnievame, že formálna chyba pri určovaní výšky kaucie by nemala byť bez upozornenia dôvodom na zastavenie kontroly.

 

  1. Umožniť podávanie námietok v elektronickom trhovisku

 

V čl. I navrhujeme doplniť bod, ktorým sa umožní podávanie námietok aj pri obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie: Zákon v súčasnosti neumožňuje predkladanie námietok pri podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovali podľa § 109 až 111 zákona. Podmienky verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska tak podliehajú slabšej kontrole a možnosť zjednania nápravy je obmedzenejšia. Takáto úprava vytvára priestor pre manipuláciu s nastavením kritérií. Existujúce nástroje (Rozporový formulár a Karanténa) sú nedostatočné opatrenia pre vykonanie nápravy. Elektronické trhovisko tak umožňuje zadávanie zákaziek s diskriminačným opisom v podstate bez kontroly. Ak po predložení rozporu nedôjde k zmene v Opisnom formulári podľa požiadaviek v rozpore, malo by sa umožniť používateľovi, ktorý predložil voči Opisnému formuláru rozpor, predloženie aj námietky.

 

  1. Umožniť kontrolu splnenia požiadaviek na predmet zákazky v elektronickom trhovisku

 

V čl. I navrhujeme doplniť nový bod, ktorým sa umožní kontrola splnenia požiadaviek na predmet zákazky v elektronickom trhovisku.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť v zákone možnosť, aby v elektronickom trhovisku pred automatickým uzavretím zmluvy bolo možné vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo osoby podľa § 8  na predmet zákazky. Uzavretie zmluvy s dodávateľom, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky je v rozpore s princípom efektívnosti verejného obstarávania. Následná možnosť vypovedania zmluvy, je podľa nášho názoru, nedostatočným opatrením, obzvlášť keď verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s ďalším v poradí. V súčasnosti elektronické trhovisko umožňuje navzájom porovnávať pri vyhodnocovaní ceny aj ponuky, ktoré nemusia byť vôbec navzájom technicky porovnateľné.

 

***

 

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

 

Martin Golian, Global Procurement s.r.o., Lazaretská 7, 811 08 Bratislava, golian @ globalpro.sk

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk

 

 

Comments

Komentáre