Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. V tejto hromadnej pripomienke žiadame vôbec nezavádzať daň z poistenia a súčasne zrušiť odvod z poistného.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, zvýši daňové zaťaženie obyvateľstva a poisťovniam prinesie zvýšenú administratívnu záťaž. Ministerstvo plánuje novou daňou zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu o takmer 57 miliónov eur ročne.

Zvýšenie daňového zaťaženia nie je zdôvodnené ekonomickými problémami štátu. Má sa udiať v situácii, keď ekonomika rastie, príjmy štátneho rozpočtu sa zvyšujú a deficit klesá. Zavedenie dane z poistného nemá ani žiadny vecný dôvod, ktorý by súvisel s predmetom poistenia. Dôvodom je len snaha zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu, aby sa mohli ešte viac navyšovať jeho výdavky.

Považujeme za nesprávne a pomýlené, ak vláda plánuje prostredníctvom špeciálnej dane sankcionovať finančné zodpovedné správanie občanov a firiem spočívajúce vo vlastnom zabezpečení sa prostredníctvom poistenia. Škody, ktoré vzniknú v situáciách, ktoré nie sú kryté poistením, často spôsobujú vážne problémy dotknutým subjektom. Nezriedka na ich odstránenie prispieva štát. Škody v situáciách, ktoré sú kryté poistením, zvyknú mať miernejšie dopady. Štát miesto toho, aby zodpovedný prístup podporoval, ho plánuje špeciálnou daňou trestať.

Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú podľa dôvodovej správy „doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením“. Súhlasíme s tým, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia je nesystémovým a neefektívnym opatrením. Toto nesystémové a neefektívne opatrenie v podobe odvodu z poistného treba zrušiť bez náhrady, nie ho nahrádzať iným nesystémovým, čisto účelovým, morálne nesprávnym a vecne neopodstatneným opatrením v podobe dane z poistenia.

V prípade neakceptovania požiadavky nezavádzať daň z postenia navrhujeme v návrhu zákona vykonať najmä nasledovné zmeny, ktoré obmedzia zvýšenie daňového zaťaženia a znížia administratívnu záťaž spojenú so zavedením novej dane:

  • nezavádzať daň z poistenia pre životné poistenie, iba pre neživotné poistenie, ktoré už dnes podlieha odvodu z poistného,
  • zaviesť jednotnú sadzbu dane na úrovni 2 % miesto diferencovanej sadzby dane pre rôzne typy poistenia od 2 % do 18 %,
  • oslobodiť od dane fyzické osoby – nepodnikateľov,
  • oslobodiť od dane poistné na základe zmlúv uzavretých pred zavedením dane,
  • predĺžiť zdaňovacie obdobie z kalendárneho štvrťroka na kalendárny rok,
  • stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2019.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 29. januára 2018 na portáli change|net.sk tu.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, (KI)
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Jozef Dúcky, Predseda rady Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA)
Mária Kamenárová, podpredseda rady SSA
Dušan Sloboda, analytik KI
Ivan Kuhn, analytik KI
Radovan Kazda, vydavateľ

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – celé znenie

Comments

Komentáre