Dnes som na vládu SR podal sťažnosť v ktorej žiadam prešetriť či premiér Robert Fico v apríli tohto roku neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania ustanovenú antidiskriminačným zákonom a nedopustil sa priamej diskriminácie tým že prinútil odísť z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka a vymenoval do tejto funkcie Igora Štefanova. Dôvodom odvolania M. Janušeka bol pritom tzv. nástenkový tender pod ktorým je podpísaný aj I. Štefanov.

Podľa § 2a ods. 2 antidiskriminačného zákona „Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo ako sa zaobchádza zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.“ Pri aprílovej výmene ministra výstavby sa podľa môjho názoru s jednou osobou (M. Janušek) v porovnateľnej situácii (zodpovednosť za nástenkový tender) zaobchádzalo menej priaznivo (bol prinútený odísť z funkcie ministra) ako s inou osobou (I. Štefanov ktorý bol do funkcie ministra vymenovaný).

Priama diskriminácia je porušením zásady rovnakého zaobchádzania ustanovenej antidiskriminačným zákonom. V prípade že sa porušenie antidiskriminačného zákona preukáže navrhujem aby bol v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania odvolaný z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja aj Igor Štefanov.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 19. októbra 2009

Sťažnosť upozorňujúca na porušenie zákona č. 365/2004 Z. z.

Adresát:
Vláda Slovenskej republiky
Úrad vlády SR
Námestie Slobody 1
Bratislava

Vec: Sťažnosť upozorňujúca na porušenie zákona č. 365/2004 Z. z.

V súlade s § 3 písm. b) zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach týmto podávam sťažnosť pre podozrenie že prišlo k porušeniu ustanovení zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. K porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania ustanovenej týmto zákonom mohlo podľa môjho názoru prísť konaním predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica ktorý v apríli 2009 prinútil podať demisiu ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka pod hrozbou podania návrhu na jeho odvolanie z funkcie ministra. Následne do funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja vymenoval Igora Štefanova.

Podľa § 3 písm. b) zákona o sťažnostiach je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ktorou upozorňuje na konkrétne nedostatky najmä na porušenie právnych predpisov ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy“.

Antidiskriminačný zákon podľa § 1 upravuje používanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Podľa § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákonaDodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia náboženského vyznania alebo viery rasy príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine zdravotného postihnutia veku sexuálnej orientácie manželského stavu a rodinného stavu farby pleti jazyka politického alebo iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu majetku rodu alebo iného postavenia.

Podľa § 2a ods. 2 antidiskriminačného zákona Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo ako sa zaobchádza zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Predseda vlády Robert Fico vyzval dňa 9.4.2009 Mariana Janušeka aby odstúpil z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja. Dôvodom boli výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie týkajúce sa tzv. nástenkového tendra na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Robert Fico vyhlásil že ak minister Marian Janušek neodíde z funkcie podá prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi návrh na jeho odvolanie z funkcie. Následne Marian Janušek podal demisiu a vzdal sa funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja. Dňa 15.4.2009 bol do funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja na návrh predsedu vlády Roberta Fica prezidentom Ivanom Gašparovičom vymenovaný Igor Štefanov ktorý dovtedy pôsobil ako riaditeľ Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja na ministerstve výstavby. Igor Štefanov sa z tejto pozície tiež podieľal na tzv. nástenkovom tendri a je podľa dostupných informácií spolu s ministrom Janušekom podpísaný na zmluve medzi ministerstvom a víťazom tohto tendra.

Keďže dôvodom pre požiadavku predsedu vlády Roberta Fica odvolať z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka bol tzv. nástenkový tender za ktorý je podobne ako Marian Janušek zodpovedný Igor Štefanov ktorý bol predsedom vlády Robertom Ficom navrhnutý za nového ministra výstavby a regionálneho rozvoja existuje podľa môjho názoru podozrenie že prišlo k priamej diskriminácii v zmysle § 2a ods. 2 antidiskriminačného zákona. S jednou osobou (Marian Janušek) sa v porovnateľnej situácii (zodpovednosť za nástenkový tender) zaobchádzalo menej priaznivo (bol prinútený odísť z funkcie ministra) ako s inou osobou (Igor Štefanov ktorý bol do funkcie ministra vymenovaný). Týmto konaním predsedu vlády Roberta Fica prišlo podľa môjho názoru k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona.

Podľa § 3 ods. 1 antidiskriminačného zákona „Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov sociálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.“

Podľa § 3 ods. 2 antidiskriminačného zákona „Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi.1)

Antidiskriminačný zákon sa síce v poznámke pod čiarou neodvoláva na zákon ktorý by upravoval vyššie opísanú situáciu odvolávania a menovania členov vlády výpočet osobitných zákonov však nie je úplný zákony sa spomínajú príkladmo. V prípade ministra síce nejde o pracovnoprávny vzťah v širšom slova zmysle však možno pripustiť že ide o obdobný právny vzťah. Postup menovania a odvolávania členov vlády je upravený priamo v Ústave Slovenskej republiky. Ústava navyše v čl. 30 ods. 4 stanovuje že „Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.“ Tým sa napĺňa aj požiadavka § 3 ods. 2 antidiskriminačného zákona aby sa požiadavka rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov uplatňovala v súvislosti s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi. V predmetnom prípade je takýmto právom právo na prístup k verejnej funkcii ustanovené v ústave.

V zmysle § 3 písm. b) zákona o sťažnostiach týmto upozorňujem na možné porušenie antidiskriminačného zákona a žiadam aby bolo prešetrené či v súvislosti s odvolaním Mariana Janušeka z funkcie ministra a následným vymenovaním Igora Štefanova za jeho nástupcu neprišlo konaním predsedu vlády Roberta Fica k porušeniu antidiskriminačného zákona. V prípade že sa porušenie antidiskriminačného zákona preukáže navrhujem aby bol v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania odvolaný z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja aj Igor Štefanov.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS a sťažovateľ

V Bratislave dňa 19. októbra 2009.

Ďalšie informácie:

SME.sk/TASR/SITA: Štefanov bude opäť čeliť pokusu o odvolanie

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.