Občianska konzervatívna strana vyjadruje nesúhlas s návrhom aby sa na internetových stránkach musel povinne používať štátny jazyk.

Návrh novely zákona o štátnom jazyku obsahuje po pripomienkovom konaní takéto navrhované znenie § 5 ods. 3: „Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu prostredníctvom iných technických zariadení alebo prostredníctvom voľne prístupnej internetovej stránky sa zverejňujú v štátnom jazyku. V obciach podľa osobitného predpisu možno oznamy zverejniť aj v jazyku národnostných menšín po ich zverejnení v štátnom jazyku.“ V pôvodnom návrhu bolo toto ustanovenie bez slov „prostredníctvom voľne prístupnej internetovej stránky“.

Vo vzťahu k verejným inštitúciám je povinnosť používať štátny jazyk v informačných systémoch zakotvená už v súčasnom znení § 3 ods. 4 čo je úplne správne. Je však absolútne neprijateľné aby zákon ustanovoval povinnosť používať na svojich internetových stránkach štátny jazyk občanom súkromným firmám a organizáciám. Išlo by o ďalší neprimeraný a v tomto prípade aj úplne absurdný pokus štátnej moci zasahovať do slobody prejavu a práva šíriť informácie.

Povinnosť používať na voľne prístupných internetových stránkach štátny jazyk sa do návrhu zákona o štátnom jazyku dostala v pripomienkovom konaní na návrh Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je veľmi zvláštne že ministerstvo ktoré vyhlási oznam o trojmiliardovom tendri na voľne nie celkom prístupnej korkovej nástenke má starosť o to v akom jazyku budú oznamy na voľne prístupných internetových stránkach.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 12. januára 2009.


Súvisiace informácie:

Návrh novely zákona o štátnom jazyku

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o štátnom jazyku


Znenie § 5 ods. 3:

Navrhované znenie § 5 ods. 3 pred pripomienkovým konaním:
„Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom iných technických zariadení sa vyhlasujú v štátnom jazyku. V obciach podľa osobitného predpisu možno oznamy vyhlásiť po odznení v štátnom jazyku aj v jazyku národnostných menšín.“

Navrhované znenie § 5 ods. 3 po pripomienkovom konaní:
„Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu prostredníctvom iných technických zariadení alebo prostredníctvom voľne prístupnej internetovej stránky sa zverejňujú v štátnom jazyku. V obciach podľa osobitného predpisu možno oznamy zverejniť aj v jazyku národnostných menšín po ich zverejnení v štátnom jazyku.“

Pripomienka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR akceptovaná Ministerstvom kultúry SR (a zapracovaná do § 5 ods. 3):
k bodu 20.
vložiť nový odsek v ktorom by bola stanovená povinnosť zverejňovať v štátnom jazyku informácie určené pre verejnosť v elektronickom formáte (ide o internetové alebo mejlové informácie); v prípade akceptovania pripomienky odporúčame následne pozmeniť nadpis paragrafu“

Ďalšie informácie:

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Jazyková polícia bude kontrolovať aj internet

SME.sk/SITA: Podľa OKS chce štát obmedzovať slobodný výber jazyka na internete

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.