Zakotvenie možnosti používať český jazyk v úradnom styku do zákona o štátnom jazyku je výsledkom dnešného pokračovania rozporového konania medzi zástupcami ministerstva kultúry a zástupcami signatárov hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o štátnom jazyku.

Ministerstvo kultúry v rámci navrhovanej novely zákona o štátnom jazyku navrhlo vypustiť zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín § 6 podľa ktorého „Pri uplatňovaní tohto zákona platí že používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom ak medzinárodná zmluva ktorou je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak.“ Dôvodová správa označovala toto ustanovenie za nadbytočné pretože aj zákon o štátnom jazyku obsahuje termín „jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka“. V hromadnej pripomienke sme sa vyslovili za zachovanie tohto ustanovenia v zákone o menšinových jazykoch. Ministerstvom spomínaná úprava v zákone o štátnom jazyku sa totiž netýka používania českého jazyka v úradnom styku ale v televíznom a rozhlasovom vysielaní a na kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatiach. Pôvodný návrh ministerstva podľa signatárov hromadnej pripomienky obmedzoval možnosť používania českého jazyka v úradnom styku.

Na dnešnom rozporovom konaní navrhli zástupcovia ministerstva aby táto problematika nebola upravená v zákone o jazyku menšín ale v zákone o štátnom jazyku tak že sa osobe ktorá je účastníkom správneho konania umožní v správnom konaní používať jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyku ak je to jej materinský jazyk. Po rokovaní so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky súhlasili zástupcovia ministerstva s tým aby sa takáto možnosť týkala nielen správneho konania ale celého úradného styku. Zároveň ministerstvo navrhuje do zákona o štátnom jazyku zakotviť povinnosť štátnych orgánov prijať písomnosti v českom jazyku ak ide o písomnosť vydanú alebo overenú v Českej republike. Zástupcovia signatárov hromadnej pripomienky vyslovili s takto navrhnutou úpravou súhlas čím bol odstránený rozpor v bode č. 4 hromadnej pripomienky.

V prvých troch bodoch hromadnej pripomienky ktoré boli predmetom rozporového konania minulý týždeň a ktoré sa týkajú zavedenia pokút a používania štátneho jazyka v masmédiách na kultúrnych podujatiach na verejných zhromaždeniach na pamätníkoch a na pamätných tabuliach v nápisoch reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti rozpor pretrváva. Uvedené ustanovenia považujeme za neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry do slobody prejavu do práva na šírenie informácií a do slobody podnikania.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS
jeden zo zástupcov signatárov hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o štátnom jazyku

V Bratislave dňa 19. decembra 2008.


Súvisiace informácie:

Výsledok rozporového konania k pripomienke (19. december 2008)

Čl. IV.
Rozpor odstránený – dôvod:
Zástupcovia verejnosti a zástupcovia Ministerstva kultúry sa dohodli na nasledovnom znení § 3 odsek 5:
„(5) Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom a právnickou osobou podľa odseku 1 používa štátny jazyk ak tento zákon osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom neustanovuje inak. Osoba ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka môže v úradnom styku s orgánom a právnickou osobou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať písomnosť v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka ak ide o písomnosť vydanú alebo overenú v Českej republike.“.

Ondrej Dostál: Hromadná pripomienka k novele zákona o štátnom jazyku


Ďalšie informácie:

SME.sk/ČTK: Česi budú môcť naďalej používať češtinu na slovenských úradoch

SME: Češtinu z úradov nevykážu

Slovenský rozhlas: Český jazyk sa bude môcť použivať v úradnom styku (Rádiožurnál formát M3U minutáž 5:39 až 7:30)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.