Vláda dnes bude schvaľovať otvorenie druhého piliera a rozšírenie stavania na cudzích pozemkoch za cenu dvojnásobného porušenia Legislatívnych pravidiel

Zdroj: TA3 www.ta3.com

Ficova vláda na dnešnom rokovaní dvojnásobne poruší svoje vlastné Legislatívne pravidlá. Tie stanovujú že návrhy zákonov sa predkladajú do vlády po uskutočnení pripomienkového konania. V prípade dvoch návrhov zákonov ktoré má vláda dnes na programe sa pripomienkové konanie neuskutočnilo.

Prvým takýmto návrhom je návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladaný ministerkou spravodlivosti Vierou Tomanovou (bod. č. 21). Ide o návrh ktorým sa má opätovne otvoriť druhý dôchodkový pilier.

Druhým návrhom je návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladaný ministrom dopravy pôšt a telekomunikácií Ľubomírom Vážnym (bod č. 37). Ide o návrh rozšíriť úseky budúcich diaľnic a ciest pre motorové vozidlá ktoré možno stavať na cudzích pozemkoch.

Legislatívne pravidlá vlády SR stanovujú že pripomienkové konanie má prebiehať minimálne 15 pracovných dní (čl. 9 ods. 6). V mimoriadnych a pravidlami presne vymedzených odôvodnených prípadoch možno lehotu na pripomienkové konanie skrátiť na minimálne 7 pracovných dní (čl. 9 ods. 7). V prípade spomínaných dvoch návrhov zákonov neexistoval žiadny dôvod ani na skrátenie pripomienkového konania na 7 pracovných dní. Predkladajúce ministerstvá však pripomienkové konanie nielenže „skrátili“ ale dokonca ho úplne zrušili resp. ho nahradili niečím čo označili „konferenčným pripomienkovým konaním“. To znamená že návrhy boli prerokované len s vybranými subjektmi a verejnosť nemala vôbec žiadnu možnosť sa k nim vyjadriť. Takýto postup však Legislatívne pravidlá vlády SR vôbec nepripúšťajú a je preto v zjavnom rozpore s nimi.

Postup vlády je prejavom rastúcej arogancie Ficovej vlády ktorá sa chystá rozšíriť protiústavné zásahy do vlastníckych práv majiteľov pozemkov a podniknúť ďalší útok na druhý dôchodkový pilier a berie pritom verejnosti možnosť vyjadriť sa k týmto návrhom pričom nerešpektuje ani svoje vlastné Legislatívne pravidlá.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 1. októbra 2008


Ďalšie informácie:

dostal.blog.sme.sk: Fico kašle na pravidlá

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.