Občianska konzervatívna strana (OKS) Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) dnes spolu s ďalšími občanmi iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu zákona z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ktorým sa má výrazným spôsobom zmeniť II. pilier dôchodkového poistenia a niektoré ďalšie zákony.

Návrh zákona bol ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v rámci ktorého majú do 23.7.2007 právo vyjadriť sa k nemu aj občania formou hromadnej pripomienky. Hromadná pripomienka navrhuje vypustiť z návrhu zákona tie ustanovenia ktoré:

Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia má slúžiť na to aby sa čo najväčšia skupina sporiteľov v II. pilieri vrátila do I. piliera a svojimi odvodmi pomohla kryť deficit Sociálnej poisťovne vznikajúci v I. pilieri. Dôkazom je aj lákanie sporiteľov na výplatu usporených prostriedkov v hotovosti pričom ide o prostriedky určené na zabezpečenie ich dôchodkov a nie na priamu spotrebu ešte pred riadnym či mimoriadnym odchodom na dôchodok. Drastická zmena pravidiel tak krátko po zavedení II. piliera dôchodkového poistenia môže tiež ohroziť stabilitu dôchodkových fondov a znížiť dôchodky tých sporiteľov ktorí sa rozhodnú v II. pilieri zostať.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne je rovnako ako zrušenie odpočítateľných položiek zo základu dane trestom pre tých ktorí sa svojou aktivitou snažia zabezpečiť si lepší život. Toto opatrenie môže spôsobiť znížene miery rastu miezd na Slovensku ako aj zastavenie poklesu nezamestnanosti pretože vyššie mzdové náklady budú pôsobiť demotivačne na zamestnávateľov ktorí by inak vytvárali nové pracovné miesta. Aj samotné ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona priznáva že toto opatrenie môže mať negatívny dopad na vývoj zamestnanosti čo by opäť výraznejšie zaťažilo už aj tak deficitnú Sociálnu poisťovňu.

Nepochopiteľným je aj to že vláda ktorá podľa vlastného programového vyhlásenia: „… považuje za základnú povinnosť štátu aktívnu podporu rodín s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie.“ navrhovaným vyňatím určitých skupín občanov prakticky trestá rodičov na materskej dovolenke a ľudí ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté osoby odopretím možnosti sporiť si na dôchodok v II. pilieri a núti túto skupinu občanov k plnej závislosti od štátneho dôchodku ktorého výška je vzhľadom na pokračujúcu a neriešenú krízu priebežného systému dôchodkového zabezpečenia veľmi neistá. Navyše ako sa uvádza v odôvodnení hromadnej pripomienky je tu podozrenie na protiústavnosť takéhoto opatrenia porušením rovnosti občanov v práve na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Ďalšie informácie:

Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení

Comments

Komentáre


Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.