Čo chce OKS dosiahnuť v regionálnej samospráve?

• Obnovu prirodzených regiónov
• Kontrolu politikov a úradníkov
• Stop plytvaniu s peniazmi občanov

Ako to chceme dosiahnuť?

1. Hospodárna samospráva:

Stop plytvaniu s peniazmi občanov

Regionálna samospráva rovnako ako štát hospodári s finančnými prostriedkami ktoré získava od občanov prostredníctvom daní. OKS presadzuje aby verejná moc šetrila peniaze občanov aby hospodárila iba s takým objemom prostriedkov aký je nevyhnutný na výkon jej základných funkcií a aby s týmito prostriedkami nakladala čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Podľa OKS je najlepším prostredím pre zdravý rozvoj regiónov uplatňovanie princípov ekonomickej slobody a osobnej zodpovednosti v rámci trhovej ekonomiky s minimálnymi zásahmi verejnej moci a nízkymi daňami a odvodmi.

OKS bude presadzovať:
• zníženie sadzby dane z motorových vozidiel adresné využívanie výnosov z tejto dane na výstavbu a údržbu cestnej infraštruktúry
• znižovanie výdavkov regionálnej samosprávy obmedzovanie dotácií vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti samosprávneho kraja
• vyrovnané hospodárenie regionálnej samosprávy a to v časti bežného i kapitálového rozpočtu nezadlžovanie obyvateľov regiónu
• audit činnosti majetku a hospodárenia úradu samosprávneho kraja a všetkých organizácií zriadených samosprávnym krajom následné zefektívnenie ich činnosti
• transparentný predaj majetku samosprávneho kraja ktorý nie je potrebný na zabezpečovanie základných úloh samosprávy súkromným vlastníkom
• outsourcing služieb – zabezpečovanie výkonu služieb za ktoré je zodpovedný samosprávny kraj prostredníctvom súkromných subjektov (neziskových i ziskových) vybraných na základe transparentnej súťaže
• vytvorenie pravidiel efektívneho a kontrolovateľného hospodárenia regionálnej samosprávy
• obmedzenie regulácií výdavkov a činností samosprávy zasahujúcich do podnikateľského prostredia.

2. Transparentná samospráva: Kontrola politikov a úradníkov

Decentralizácia verejnej správy so sebou prináša aj decentralizáciu korupcie. Pre OKS je korupcia neprijateľná na akejkoľvek úrovni. Preto bude OKS v regionálnych zastupiteľstvách iniciovať opatrenia na zabezpečenie účinnejšej kontroly regionálnych politikov a úradníkov. Samospráva musí fungovať na základe jasných prehľadných pevných a vopred stanovených pravidiel ktoré minimalizujú priestor pre subjektívne rozhodovanie korupciu a zneužívanie moci. Občania musia mať reálnu možnosť kontrolovať činnosť nimi volených politikov a nimi platených úradníkov.

OKS bude presadzovať:
• stanovenie prísnejších pravidiel verejného obstarávania úradom samosprávneho kraja ktoré obmedzí využívanie menej transparentných foriem obstarávania
• prísnejšiu politiku konfliktu záujmov verejných činiteľov na úrovni samosprávneho kraja i nad rámec platných zákonov
• zverejnenie pravidiel odmeňovania poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja informovanie o vyplatených odmenách
• aktívne zverejňovanie všetkých informácií o činnosti samosprávy i nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám uplatňovanie zásady že všetky zverejniteľné informácie majú byť zverejnené na webovej stránke samosprávy
• vytvorenie podmienok pre aktívnu participáciu občianskej verejnosti na správe vecí verejných prostredníctvom možnosti reálneho ovplyvňovania rozhodovania orgánov samosprávy
• verejnú prístupnosť všetkých rokovaní zastupiteľstva
• transparentnejší a verejnosti prístupnejší proces tvorby a kontroly rozpočtu samosprávneho kraja.

3. Župy: Obnova prirodzených regiónov

Dnešné územné členenie je nevhodné pre výkon regionálnej samosprávy. Osem krajov z obdobia mečiarizmu rozdeľuje prirodzené historické regióny a vytvára umelé celky s ktorými sa ich obyvatelia nedokážu stotožniť. Výsledkom je apatia a nezáujem občanov o správu vecí verejných v regióne a nedostatočná kontrola činnosti samosprávy občanmi. OKS preto bude presadzovať obnovu prirodzených regiónov – 16 žúp. O zmene územného členenia musí rozhodnúť NR SR. OKS sa bude usilovať získať pre túto myšlienku podporu verejnosti a vytvárať zdola z regiónov občiansky tlak na centrálnu moc. Obnovu prirodzených regiónov však OKS nechápe len ako zmenu územného členenia ale aj ako aktívnejšie využívanie potenciálu slovenských regiónov v záujme ich obyvateľov.

OKS bude presadzovať:
• získanie podpory predstaviteľov regionálnej samosprávy pre zmenu územného členenia a obnovu prirodzených regiónov – 16 žúp
• zníženie počtu poslancov samosprávnych krajov
• upevňovanie regionálnej identity obyvateľov tradičných prirodzených regiónov
• spoluprácu s predstaviteľmi mestských a obecných samospráv ako aj s predstaviteľmi občianskych organizácií pri obnove prirodzených regiónov.

Comments

Komentáre