Zberanie podpisov pod hromadnú pripomienku proti zvyšovaniu daní zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov bude pokračovať až do 14. septembra 2012.

Ministerstvo financií SR predložilo dňa 24. augusta 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo navrhuje zrušiť rovnú daň zvýšiť daňové zaťaženie lepšie zarábajúcich fyzických osôb aj všetkých právnických osôb a obmedziť využívanie tzv. paušálnych výdavkov živnostníkmi a všetkými samostatne zárobkovo činnými osobami.

V nedeľu 2. septembra 2012 sme na internetovom portáli changenet.sk zverejnili hromadnú pripomienku proti zvyšovaniu daní zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov živnostníkov a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb. Za necelé tri dni sa s ňou stotožnilo vyše tisíc občanov.

Ministerstvo financií v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR skrátilo lehotu na pripomienkovanie návrhu novely zákona z 15 pracovných dní na 7 pracovných dní. Lehota stanovená ministerstvom skončila včera. Na jej skrátenie pritom neexistoval žiadny dôvod ktorý predpokladajú legislatívne pravidlá.

Vyzývame preto ministerstvo financií aby predĺžilo možnosť pripomienkovať návrh novely zákona o dani z príjmov až do 14. septembra 2012 kedy uplynie lehota 15 pracovných dní. Bez ohľadu na rozhodnutie ministerstva budeme pokračovať v získavaní podpory a zberaní podpisov pod hromadnú pripomienku proti zvyšovaniu daní zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov až do 14. septembra 2012 a mená signatárov hromadnej pripomienky zasielať ministerstvu financií.

Za iniciátorov hromadnej pripomienky:
Mikuláš Knapp Aliancia živnostníkov a slobodných povolaní
Ondrej Dostál predseda Občianskej konzervatívnej strany
Peter Gonda riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 5. septembra 2012.

***

Bližšia informácia o porušení legislatívnych pravidiel vlády ministerstvom financií

Legislatívne pravidlá vlády stanovujú že pripomienkové konanie má trvať najmenej 15 pracovných dní. Ak nastanú mimoriadne okolnosti vymedzené v čl. 13 ods. 7 legislatívnych pravidiel možno lehotu na pripomienkovanie skrátiť na najmenej 7 pracovných dní.

Legislatívne pravidlá vlády čl. 13. ods. 7 uvádzajú:
„Ak nastanú mimoriadne okolnosti (ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti ak hrozia štátu značné hospodárske škody v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie) ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie implementáciu nariadení alebo rozhodnutí Európskej únie alebo ak ide o návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti v termíne ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať možno pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme. V tomto prípade lehotu na oznámenie pripomienok určí predkladateľ; táto lehota však nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní; lehota začína plynúť dňom zverejnenia návrhu zákona na pripomienkovanie na portáli.“

Ministerstvo financií využilo možnosť skrátenia lehoty na 7 pracovných dní hoci nenastal žiadny z dôvodov uvedených v čl. 13 ods. 7 legislatívnych pravidiel. Na portáli právnych predpisov je ako dôvod skráteného konania uvedené iba nasledovné: „jedno z opatrení vychádzajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR ktorých cieľom je konsolidácia verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013 v súlade s požiadavkami EÚ“. Skutočnosť že ide o opatrenie vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády ani to že cieľom je konsolidácia verejných financií nenapĺňa podmienku mimoriadnych okolností. Z takéhoto odôvodnenia nie je vôbec jasné aké dôvody v zmysle legislatívnych pravidiel viedli k skráteniu lehoty pre pripomienkovanie.

Navyše je zrejmé že na skrátenie lehoty nie je žiadny vecný dôvod a teda neplatí žeby lehotu 15 pracovných dní nebolo možné dodržať. Zákon má nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2013. To znamená že v prvom čítaní by mal byť prerokovaný na októbrovej schôdzi NR SR. Termín na predkladanie návrhov zákonov na túto schôdzu je stanovený na 28. septembra 2012. Keby ministerstvo v rozpore s legislatívnymi pravidlami neskrátilo lehotu na pripomienkovanie tak by uplynula 14. septembra 2012 to znamená dva týždne pred termínom na predkladanie návrhov zákonov na októbrovú schôdzu NR SR. Aj v takom prípade by existoval dostatok času na vyhodnotenie pripomienkového konania ministerstvom a schválenie návrhu zákona vo vláde. Preto je skrátenie pripomienkového konania neopodstatnené a porušuje legislatívne pravidlá.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.