V stredu 1. 8. 2012 som v poobedňajších hodinách doručil na Ústavný súd SR sťažnosť proti postupu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

V sťažnosti namietam že tým že ministerstvo v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády nezverejnilo návrh novely na Portáli právnych predpisov a skrátilo lehotu na pripomienkovanie na 3 pracovné dni porušilo moje právo obracať sa so žiadosťami a návrhmi na štátne orgány podľa čl. 27 ods. 1 ústavy a moje právo podieľať sa priamo na správe verejných vecí podľa čl. 30 ods. 1 ústavy. Z rovnakého dôvodu som podal na ústavný súd sťažnosť aj proti postupu vlády ktorá 6.7.2012 uznesením schválila návrh novely a posunula ho do parlamentu. V oboch sťažnostiach žiadam ústavný súd aby konštatoval porušenie mojich práv spomínané uznesenie vlády zrušil a rozhodol o tom že sa pripomienkové konanie musí uskutočniť nanovo v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády. Ďalej od ústavného súdu žiadam aby po predbežnom prerokovaní odložil vykonateľnosť tohto uznesenia vlády a uložil Národnej rade SR aby sa až do rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej zdržala prerokovania a schválenia vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Novela zákona o sociálnom poistení je na programe prebiehajúcej schôdze NR SR. V pondelok 30.7.2012 vláda navrhla parlamentu aby návrh prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novela zásadným spôsobom zasahuje do odvodového a daňového systému najmä vo vzťahu k živnostníkom ďalším samostatne zárobkovo činným osobám a dohodárom ako aj do 2. piliera dôchodkového systému.

Proti postupu ministerstva v pripomienkovom konaní som pred dvoma týždňami (17.7.2012) podal sťažnosť na Úrad vlády SR a o porušení Legislatívnych pravidiel vlády som informoval premiéra Roberta Fica a vyzval ho na zjednanie nápravy stiahnutím návrhu zákona z parlamentu. Na tieto aktivity nemám dosiaľ žiadnu odpoveď. Preto som sa rozhodol obrátiť na ústavný súd.

Jedinou odpoveďou na moje doterajšie aktivity v tejto veci je odpoveď ministerstva na žiadosť v ktorej som žiadal informácie o postupe ministerstva v pripomienkovom konaní. (príloha) Ministerstvo v odpovedi konštatuje že „Na pripomienkové konanie sa v tomto prípade Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky nepoužili. Zároveň sa nevyužil ani Portál právnych predpisov ktorý je prispôsobený štandardným postupom podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR.“ Žiadny zákon pritom neumožňuje ministerstvu aby sa svojvoľne rozhodlo či bude postupovať podľa Legislatívnych pravidiel vlády alebo nie.

V ústavných sťažnostiach poukazujem aj na rozhodnutie ústavného súdu v podobnej veci. V novembri 2007 som podal ústavnú sťažnosť proti uzneseniu ktorým vláda Roberta Fica schválila návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Namietal som že moje práva boli porušené tým že Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády neuskutočnilo rozporové konanie so zástupcami predkladateľov hromadnej pripomienky s ktorou sa stotožnilo viac ako 500 občanov. Ústavný súd vo svojom uznesení z 9.1.2008 moju sťažnosť odmietol (III. ÚS- 4/208-17). Dôvodom však nebolo to žeby ministerstvo a vláda nemali povinnosť rešpektovať Legislatívne pravidlá vlády ale to že podľa názoru ústavného súdu malo ministerstvo možnosť posúdiť našu hromadnú pripomienku nie ako pripomienku zodpovedajúcu Legislatívnym pravidlám vlády lebo nenavrhovala zmenu a úpravu návrhu zákona ale jeho zamietnutie ako celku. A teda postup ministerstva nebol podľa ústavného súdu v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády.

Ústavný súd však v odôvodnení uznesenia jednoznačne konštatoval že je potrebné aby štátne orgány vybavovali podnety občanov „spôsobom súladným s ústavou príslušnými zákonmi ako aj ďalšími normatívnymi právnymi aktmi.“ Na inom mieste uviedol: „…Keďže úlohou ústavného súdu nie je v danom prípade skúmať myšlienkové pochody a spôsob hodnotenia hromadnej pripomienky predkladateľom ale konformnosť jeho postupu s ústavou všeobecne záväznými právnymi predpismi ale hlavne s legislatívnymi pravidlami…“. Z uvedeného evidentne vyplýva že ministerstvo a vláda sú povinné Legislatívne pravidlá vlády rešpektovať a riadiť sa nimi a ústavný súd je oprávnený posúdiť súlad ich postupu nielen s ústavou a všeobecne záväznými právnymi predpismi ale aj s Legislatívnymi pravidlami vlády.

Keďže pri príprave návrhu novely zákona o sociálnom poistení Legislatívne pravidlá vlády rešpektované bez najmenších pochybností neboli čo priznalo aj samotné ministerstvo znamená to že ak ústavný súd rozhodne v súlade so svojim právnym názorom z januára 2008 mal by mojej sťažnosti vyhovieť.

Ondrej Dostál
predseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 2. augusta 2012

Súvisiace informácie:

Ústavná sťažnosť proti MPSVR SR

Ústavná sťažnosť proti vláde

OKS vyzvalo R. Fica aby z parlamentu stiahol novelu zákona o sociálnom poistení

Žiadosť Ondreja Dostála o informácie

Odpoveď MPSVR na žiadosť o informácie

Uznesenie ÚS vo veci sťažnosti Ondreja Dostála proti príprave zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (III. ÚS- 4/208-17)

Ondrej Dostál: Vážneho vážny problém: Keď je recidivista ministrom

Ondrej Dostál: Príliš rýchle sekanie druhého piliera môže byť protiústavné

Zdroj: TV SME www.sme.sk

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.