Vybrané červené pasáže z programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2012):

Vláda kvalifikovane poznávajúca
STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc ale ako schopnosť predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí.

Vláda prehlbujúca súdržnosť
Vývoj za posledné obdobie ukázal že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných ekonomík ale ho aj komplikuje. Kladie to zvýšené nároky na prehlbovanie hospodárskej sociálnej environmentálnej a územnej súdržnosti Slovenska.

Vláda tvorivá a pružná
Výsledkom bude hospodársky a spoločenský pokrok prehĺbenie súdržnosti a upevňovanie životných istôt občanov. Okrem osvedčených postupov ako zvládnuť nové výzvy stojace pred slovenskou spoločnosťou vláda svoju politiku založí najmä na tvorivosti a pružnosti pri aplikovaní najnovších svetových poznatkov a skúseností.

Vláda zabezpečujúca jednotu
Východiskom činnosti vlády bude zabezpečiť jednotu ekonomického sociálneho politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Zároveň aj neustálu obnovu rovnováhy medzi týmito štyrmi zložkami.

Vláda posilňujúca rozsah činnosti štátu
Vláda Slovenskej republiky posilní rozsah obsah a intenzitu činnosti štátu ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Nanovo definuje priestor na intervenciu štátu jeho nezastupiteľné miesto pri zabezpečení verejnoprospešných služieb prekonávaní krízy a zvyšovaní kvality života na Slovensku.

Vláda na Rusko osobitne zameraná
Osobitne sa zameria na vzťahy s Ruskou federáciou ako aj s ďalšími krajinami zoskupenia BRICS tzv. nastupujúcich ekonomík (Čína India Brazília Južná Afrika) Tureckom ale aj s Japonskom Južnou Kóreou Austráliou a s našimi tradičnými partnermi v arabskom svete Ázii Afrike Latinskej Amerike a v ostatných regiónoch sveta.

Vláda širokorozchodnej železnice
Vláda podporí projekt širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne za predpokladu jeho ekonomickej realizovateľnosti.

Vláda jednotne prezentujúca
Náležitá pozornosť vlády bude venovaná aj dobudovaniu systému jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí s osobitným dôrazom na maximálnu mieru synergie kultúrnych hodnôt ekonomických záujmov a podporu turizmu.

Vláda proti neistote v pracovnoprávnych vzťahoch
Vláda istôt pre občanov zabezpečí trvalý a udržateľný hospodársky rast konkurencieschopným reálnym hospodárstvom v globálnom priestore ktoré:
:: nie je dominantne založené na lacnej pracovnej sile neistote v pracovnoprávnych vzťahoch znižovaní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci agentúrnom zamestnávaní na špekuláciách a podvodoch.

Vláda upevňujúca istoty
Tieto politiky budú koncipované tak aby sa ďalej posilňovala ústavná hodnotová orientácia Slovenska na udržateľný sociálno-trhový a ekologický rozvoj hospodárstva a na upevňovanie životných istôt jeho obyvateľov.

Vláda dohliadajúca na hospodárenie podnikov
Vláda dohliadne na plánované a skutočne dosiahnuté výsledky hospodárenia podnikov s majetkovou účasťou štátu tak aby bol plne využitý ich potenciál v procese konsolidácie verejných financií na strane príjmov vo forme dividend ako aj na strane výdavkov za výkony vo verejnom záujme.

Vláda plánujúca
Zavedie dlhodobé strategické plánovanie s cieľom zvýšiť efektívnosť a sociálnu spravodlivosť daňového systému ktoré bude zároveň podporovať podnikanie.

Vláda prierezových a odvetvových politík
Vláda presadí hospodársku politiku pozostávajúcu z odvetvových a prierezových politík ako hlavný nástroj na podporu rozvoja reálnej ekonomiky. Zabezpečí mechanizmy súladu aby jednotlivé zložky hospodárskej politiky medzi sebou korešpondovali vzájomne nadväzovali a vytvárali čo najväčšiu synergiu.

Vláda podporujúca perspektívne oblasti podnikania
Medzi základné úlohy jednotlivých zložiek hospodárskej politiky bude patriť formovanie rastového potenciálu ekonomiky. Osobitnú dôležitosť bude zohrávať vhodná podpora perspektívnych oblastí podnikania v znalostnej ekonomike.

Vláda podporujúca etablovaných investorov
Pri príleve zahraničných investícií bude hospodárska politika zameraná predovšetkým na podporu etablovaných investorov pri expandovaní ich aktivít v Slovenskej republike prostredníctvom postinvestičnej starostlivosti a ich výraznejšieho vstupu do priemyselného výskumu a vývoja u nás.

Vláda skvalitňujúca podnikateľské funkcie štátu
Základným cieľom politiky zameranej na zvyšovanie rentability štátnych aktív a na skvalitňovanie podnikateľskej funkcie štátu je:
:: posilňovať verejné financie nárastom nedaňových príjmov.
V oblasti samotného podnikateľského prostredia ide nielen o zjednodušenie daňových a odvodových povinností ale tiež o riešenie finančnej a nefinančnej podpory podnikateľských subjektov zabezpečujúcich zamestnanosť v regiónoch. Rovnako aj o spoluprácu s veľkými zahraničnými investormi v oblasti certifikácie logistickej podpory ako i prípravy kvalifikovaných pracovníkov.

Vláda podporujúca rast priemyselnej výroby
Podporí ju rastom priemyselnej výroby založenej na zvyšovaní jej konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií ako aj investíciami do progresívnej výroby s vysokou pridanou hodnotou. Priemysel sa nemôže zapájať do globálnej ekonomiky iba prostredníctvom nadnárodných monopolov operujúcich na našom území ale aj vlastnou aktivitou za pomoci štátu.

Vláda podporujúca energetické strojárenstvo a magnezit
Pre najefektívnejšie dosiahnutie tohto cieľa sa vláda zameria predovšetkým na:
:: postupné znižovanie závislosti slovenského priemyslu na výkyvoch globálnej ekonomiky formou podpory modernej a perspektívnej výroby s vysokou pridanou hodnotou napríklad v oblasti energetického strojárenstva;
::
:: vytvorenie podmienok pre efektívne racionálne a trvalo udržateľné využívanie domácich nerastných surovinových zdrojov napríklad magnezitu

Vláda bojujúca proti energetickej chudobe
Pri uskutočnení opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka EÚ vláda predovšetkým zohľadní hospodárske záujmy SR ochranu zraniteľných odberateľov a boj proti energetickej chudobe.

Vláda zvyšujúca úroveň bytovej výstavby
V rámci rozvoja stavebníctva sa postupne zvýši celková úroveň bytovej výstavby tak aby bolo primerané bývanie pre obyvateľstvo viac dostupné.

Vláda podporujúca energetické budovy
Vláda vytvorí podmienky pre vstup súkromného kapitálu do výstavby nájomných bytov. Zváži možnosť podpory cenovo dostupných a energetických budov a bývania.

Vláda podporujúca zelenú ťažbu a zelené stavebné výrobky
Vláda vytvorí podmienky pre využívanie domácej surovinovej základne pre stavebníctvo podporí „zelenú“ ťažbu nerastov recykláciu kameniva a výrobu „zelených“ stavebných výrobkov (“zelené“ budovy).

Vláda podporujúca chov hovädzieho dobytka
Pôdohospodárstvo je komplexný celok so spoločnou stratégiou štátu pre poľnohospodárstvo potravinárstvo lesné hospodárstvo a nadväzujúci drevospracujúci priemysel.
V súlade s pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky vláda zintenzívni podporu sektorov ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti najmä živočíšnej výroby ovocinárstva zeleninárstva vinohradníctva ale aj potravinárskeho priemyslu. Osobitná podpora sa poskytne chovu hovädzieho dobytka a v prírodne znevýhodnených horských a podhorských oblastiach aj oviec.

Vláda podporujúca adaptáciu na zmenu klímy
Bude podporovať prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia ktorými sa zvýši zadržiavanie vody v krajine a prípravou účinnej politiky zachovania a rozvoja hydromelioračných zariadení (závlah a odvodnení).

Vláda podporujúca potravinársky priemysel
V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu a modernizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu.

Vláda podporujúca predaj domácich potravín
V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby okrem iného aj zvýšením propagácie a podpory predaja domácich potravín. Využije všetky dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu finalizácie produktov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby a predaj čerstvých potravín týmito podnikmi priamo konečnému spotrebiteľovi.

Vláda sústreďujúca sa na spracovanie dreva
Vláda sa sústredí na rozvoj kapacít na spracovania dreva ako najvýznamnejšej domácej ekologickej a trvalo sa obnovujúcej suroviny na finálne výrobky.

Vláda podporujúca rozvoj produkcie biologických zdrojov
Bude podporovať rozvoj produkcie biologických zdrojov v poľnohospodárstve lesnom a vodnom hospodárstve pre tradičné spracovateľské odvetvia potravinárstva drevospracujúceho priemyslu ale aj pre nové odvetvia biotechnológií energetiky a chemického priemyslu.

Vláda posilňujúca vodné cesty
Vláda posilní úlohu vodných ciest v dopravnej infraštruktúre.

Vláda harmonizujúca dopravu
Vláda zabezpečí harmonizáciu osobnej vlakovej a autobusovej dopravy zvýšením konkurencieschopnosti kultúry cestovania a bezpečnosti prevádzky osobnej vlakovej dopravy a riešením integrovaných dopravných systémov.

Vláda monitorujúca ceny
Hospodárska politika v oblasti obchodu sa zameria na:
:: presadzovanie opatrení na európskej úrovni aby nebola zneužívaná ekonomická sila obchodných reťazcov
:: zlepšenie koordinácie trhového dohľadu a hodnotenia situácie na vnútornom trhu vrátane monitoringu cien.

Vláda monitorujúca neželaný import
Pre kvalifikované riadenie a identifikáciu stavu a vývoja podnikateľského prostredia vytvorí vláda ucelený systém tvorby analýz podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť zamestnanosť. Bude zameraný najmä na mikromonitoring podnikateľského prostredia hodnotenie legislatívnych zmien monitoring neželaného importu a jeho dosahu na hospodárstvo efektívnosť verejných prostriedkov vynakladaných na tvorbu pracovných miest a regionálneho rozvoja.

Vláda podporujúca turistický potenciál
:: vypracovať novú stratégiu na oživenie cestovného ruchu na zvýšenie jeho kvality a konkurencieschopnosti
:: podporiť lepšie využitie turistického potenciálu Slovenska

Vláda podporujúca striebornú ekonomiku
Vláda podporí formovanie tzv. striebornej ekonomiky ako segmentu národného hospodárstva obsluhujúceho staršiu generáciu resp. tú jeho časť ktorá produkuje hmotné statky a služby určené prevažne pre vyššie vekové skupiny obyvateľstva – seniorov.

Vláda zvyšujúca podiel služieb
Vláda zvýši podiel služieb spojených so vzdelávaním ako aj podiel zdravotníckych a sociálnych služieb vhodnou organizáciou celého systému poskytovania služieb a účelnou deľbou práce medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi služieb.

Vláda znižujúca negatívne vplyvy
Sformuluje také opatrenia ktoré prispejú k zníženiu negatívnych vplyvov globálnej hospodárskej krízy na zamestnanosť.

Vláda zabezpečujúca vodu
Dôraz bude kladený aj na zabezpečenie dostatočného množstva a kvality vôd pre verejnoprospešné a environmentálne služby a podnikateľské aktivity.

Vláda podporujúca recykláciu
Prijme opatrenia na podporu propagácie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov.

Vláda venujúca pozornosť domácim surovinám
Osobitnú pozornosť bude vláda venovať racionálnemu využívaniu domácich nerastných surovín a podpore podnikov ktoré využívajú pri ťažbe a úprave nerastov najlepšie dostupné technológie s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Vláda optimalizujúca a rovnováhu obnovujúca
Cieľom vlády je optimalizovať úlohu štátu ktorá bude primerane eliminovať vplyv krízy a prehlbovať komplexnú tvorbu podmienok na zvyšovanie kvality života na Slovensku. Štát a jeho orgány musia udržiavať v optimálnom chode všetky spoločensky významné funkcie verejného sektora týkajúce sa života ľudí a celej spoločnosti. Identifikovať nerovnovážne procesy a obnovovať rovnováhu predovšetkým vo vzťahu k nerovnostiam vyvolaným globálnym vývojom.

Vláda proti kríze hodnôt bojujúca
Problémy vyvolané finančnou a hospodárskou krízou ovplyvňujú a hýbu štátmi svetovým spoločenstvom ekonomikou ale aj ostatným spoločensko-politickým dianím. Najmä keď nejde o obyčajnú cyklickú alebo štrukturálnu krízu ale o krízu hodnôt cieľov spoločnosti polarizácie sveta a globálnej spotreby.

Vláda organizujúca a riadiaca spoločnosť
Vláda presadí komplexnejší a viac systémový prístup k plneniu niektorých funkcií štátu. Ide najmä o:
:: ekonomickú funkciu štátu v trhovom hospodárstve
:: funkciu organizácie a riadenia vzťahov vnútornej štruktúry spoločnosti

Vláda poznávajúca a adekvátne reagujúca
Slovenská republika sa počas celého transformačného obdobia nemohla vymaniť z problémov spôsobených absolútnym nedocenením významu dlhodobých trendov a rozhodnutí. Riešením je zefektívňovať našu schopnosť adekvátne reagovať na zmeny a prispôsobovať tomu ciele spoločnosti nástroje poznávania a spôsoby riadenia.

Vláda prognózujúca
Vláda zdôrazňuje potrebu strategickej dimenzie vládnutia vytvárajúcej podmienky na to aby sa prognózovanie vývoja stanovovanie priorít a rozvíjanie strategického vládnutia stalo trvalou súčasťou fungovania štátu a spoločenského dialógu. Rozhodujúcim predpokladom realizácie tohto cieľa je efektívna tvorba kvalitných vízií a stratégií. Čo korešponduje s požiadavkami Európskej komisie na uplatnenie strategického plánovania a programovania.

Vláda skúmajúca budúcnosť
Vláda považuje za nevyhnutné aby sa formovali vedecké kapacity orientované na skúmanie budúcnosti krajiny. Bude uvažovať aj o vytvorení centra pre strategické riadenie na úrovni vlády.

Vláda uplatňujúca ekonomické funkcie štátu v trhovom hospodárstve
Vláda podčiarkuje nevyhnutnosť zabezpečenia jednoty ekonomického sociálneho a environmentálneho rozvoja Slovenska. Preto treba intenzívnejšie uplatňovať ekonomické funkcie štátu v trhovom hospodárstve.

Vláda intervenujúca
V oblasti ochrany rodiny vláda nanovo definuje priestor na intervencie štátu.

Vláda aplikujúca znalostne sociálny model
Pri posudzovaní kvality života jednotlivcov a spoločnosti je nutné zohľadňovať nielen materiálnu životnú úroveň. Musíme posudzovať zdravie vzdelávanie náplň osobnej činnosti vrátane práce priestor na politickú a občiansku angažovanosť vplyv vládnych opatrení medziľudské vzťahy a sociálne kontakty istotu alebo naopak neistotu hospodárskej a fyzickej povahy kvalitu životného prostredia. To všetko sa proporcionálne rozvíja v spoločnosti ktorá do svojho rozvoja aplikuje znalostne sociálny model.

Vláda proti neriadeným experimentom
Celý sociálny systém bol pod vplyvom neriadeného experimentu na najslabších skupinách obyvateľstva rástla chudoba nielen v hospodársky slabých regiónoch. Systém bol deštruovaný čo narušilo istotu občanov pri riešení ich životných sociálnych udalostí.

Vláda revitalizujúca rodinný život
Vláda prijme v oblasti rodinnej politiky tieto opatrenia:
:: spracuje novú Koncepciu štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky do roku 2020 ktorá vymedzí strategické ciele princípy a opatrenia na jej realizáciu s cieľom revitalizácie rodinného života a výraznejšej obnovy jej sociálnej funkcie

Vláda presadzujúca rodovú rovnosť
:: vo všetkých legislatívnych návrhoch bude cieľavedomejšie presadzovať princípy rodovej rovnosti posilní jej inštitucionalizáciu a bude systematicky monitorovať jej vývoj

Vláda zamestnaneckého pomeru
Pretože pracovné miesta sa tvoria pri procese zhodnocovania ľudskej práce vláda považuje prácu v zamestnaneckom pomere za dominantnú pre kvalitu života občanov.

Vláda vytvárajúca kvalitné pracovné miesta
:: vytváranie kvalitných pracovných miest založených na dôstojnej bezpečnej a dobrej práci vrátane spravodlivého odmeňovania

Vláda vytvárajúca zelené pracovné miesta
:: vytváranie zelených pracovných miest

Vláda predvídajúca
:: vybudovať systém predvídania potrieb trhu práce a zručností tak aby sa dosiahol čo najväčší súlad medzi dopytom po práci a ponukou práce

Vláda zabraňujúca diskriminácii
:: vytvorí kultúru zabraňovania všetkým druhom diskriminácie pri vzniku zamestnaneckých vzťahov na pracoviskách v tomto zmysle zefektívni najmä činnosť Národného inšpektorátu práce

Vláda podporujúca konzumáciu zdravých potravín a aktívnu rekreáciu
Vláda posilní systém verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru. Pripraví strategické materiály vrátane zámeru na postupnú zmenu od poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom ku komplexnému prístupu starostlivosti o zdravie občanov národných programov podpory zdravia a preventívnych programov v najdôležitejších oblastiach. Pôjde o všetkých občanov so zameraním sa na starostlivosť o deti a mladistvých o ženy seniorov onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva prevenciu civilizačných ochorení podporou konzumácie zdravých potravín zdravého životného prostredia a aktívnej rekreácie v prírodnom prostredí.

Vláda proti individualizmu
Vláda ucelenou sociálnou politikou kde sa kvalita života dosahuje súdržnosťou všetkých vrstiev spoločnosti posilní integritu spoločnosti na základe rovnakých práv sociálneho občianstva. Individualistické stratégie a stratégie skupinového sebectva fungujú prevažne na úkor iných jednotlivcov skupín a spoločnosti ako celku. Zachovanie a posilňovanie všeobecne akceptovaných sociálnych práv naopak posilňuje sociálnu integritu veľmi spoľahlivo. Na to je potrebný aj zodpovedajúci inštitucionálny rámec ktorý spája rodinu komunitu obec región cirkvi a náboženské spoločnosti tretí sektor a štát ako harmonický celok.

Vláda posilňujúca integritu spoločnosti
Pre udržateľný rozvoj slovenskej spoločnosti a z toho plynúci rast kvality života občanov je podľa vlády potrebné:
:: posilňovať integritu spoločnosti na základe rovnakých práv sociálneho občianstva

Vláda podporujúca klastrové iniciatívy
Jednou z ciest je podpora klastrových iniciatív a to nielen v oblasti cestovného ruchu. Vláda cielene podporí rozvoj cestovného ruchu aj prostredníctvom organizácií destinačného manažmentu v spolupráci s miestnou a územnou samosprávou.

Vláda horizontálne a vertikálne koordinujúca
Vláda istôt pre občanov vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov a na odstraňovanie rozdielov medzi nimi najmä budovaním infraštruktúry posilnením regiónov cez výrobné investície ako aj hospodárnym účinným a účelným využívaním fondov EÚ. Kvalita života obyvateľstva sa musí formovať v konkrétnom prostredí regiónov Slovenska. Preto podporí regionálny rozvoj horizontálnou a vertikálnou koordináciou so zohľadnením rôznorodosti regiónov Slovenska.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.