1. Zvyšovanie daní
2. Zvyšovanie verejných výdavkov
3. Prehodnotenie reformy justície
4. Urýchlenie vyvlastňovania
5. Vyššie odvody pre živnostníkov slobodné povolania a dohodárov
6. Podpora ďalšej centralizácii Európskej únie
7. Znepružňovanie trhu práce
8. Boj proti gymnáziám súkromným a cirkevným školám
9. Regulácia cien
10. Prejedanie budúcich dôchodkov
11. Ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia
12. Zmena volebného systému
13. Otvorenie infozákona

1. Zvyšovanie daní

Programové vyhlásenie vlády: S cieľom zvýšiť verejné príjmy prehodnotí aktuálne nastavenie bankového odvodu. … Zvýši sa progresivita daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb ako aj pre právnické osoby. Vláda zváži zvýšenie výberu z majetkových daní a zohľadní pri tom najmä faktory ako luxus či ekologická škodlivosť. … S prihliadnutím na skúsenosti v okolitých štátoch vláda zváži zavedenie dane z finančných transakcií.
Komentár OKS: Ficova vláda nechce zníženie deficitu dosiahnuť šetrením ale vyššími daňami a zavádzaním nových daní. Vyššie dane znamenajú menej peňazí pre občanov nižšie investície súkromných subjektov na trhu nižší hospodársky rast a menej pracovných príležitostí.

2. Zvyšovanie verejných výdavkov

Programové vyhlásenie vlády: Pre strednodobú konsolidáciu je nevyhnutné zvýšiť podiel verejných príjmov na HDP aby nedošlo k obmedzeniu verejných služieb pre občanov. … Vláda navrhne posilnenie rozsahu obsahu a intenzity činnosti štátu ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Je nevyhnutné nanovo definovať priestor na intervenciu štátu jeho nezastupiteľné miesto pri prekonávaní krízy a riešení problémov typických pre začiatok 21. storočia. … Posilniť úlohu štátu vo vzťahu k optimálnej verejnej spotrebe ako faktora trvalo udržateľného rastu.
Komentár OKS: Ficova vláda nechce výdavky štátu znižovať ale zvyšovať. Preto bude štát prostredníctvom daní a odvodov oberať občanov o viac peňazí viac im zasahovať do ich životov práce a podnikania obmedzovať ich slobodu. Rozsiahlejší verejný sektor znamená nižšiu efektivitu použitia prostriedkov a väčší priestor pre korupciu.

3. Prehodnotenie reformy justície

Programové vyhlásenie vlády: Zároveň prehodnotí zásahy do justičného systému uskutočnené v rokoch 2010 – 2011 tak aby všetky zákony týkajúce sa justície plne korešpondovali s Ústavou Slovenskej republiky a odporúčaniami medzinárodných inštitúcií. … Vláda prehodnotí legislatívne zásahy do postavenia a pôsobnosti prokuratúry uskutočnené v roku 2011 ktoré umožňujú priame i nepriame zásahy výkonnej moci do činnosti generálneho prokurátora a ostatných prokurátorov.
Komentár OKS: Ficova vláda chce zvrátiť reformy justície začaté za ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Slovensko však nepotrebuje reformy súdnictva a prokuratúry zvrátiť ale v nich pokračovať. Súdnictvo na spôsob Štefana Harabina a prokuratúra na spôsob Dobroslava Trnku nie sú zárukou právneho štátu ale jeho prekážkou.

4. Urýchlenie vyvlastňovania

Programové vyhlásenie vlády: V prípade potreby sa vláda opäť vráti k prijatiu špeciálneho zákona v súlade s nálezom Ústavného súdu na zdynamizovanie tohto dôležitého procesu. … Vláda preskúma riešenia uplatňované v iných krajinách EÚ a bude hľadať principiálne riešenie ako vysporiadanie pozemkov k stavbám dopravnej infraštruktúry zásadne zjednodušiť pre štát i vlastníkov dotknutých pozemkov.
Komentár OKS: Ficova vláda znovu hľadá spôsob akým by ešte viac mohla zasahovať do vlastníckych práv občanov. Prvá Ficova vláda presadila protiústavný zákon ktorý umožňoval stavať diaľnice na cudzích pozemkoch. Druhá Ficová vláda sa tvári že to chce urobiť spôsobom ktorý bude v súlade s ústavou ale podstata ostáva nezmenená – štát si chce uľahčiť zasahovanie do súkromného vlastníctva.

5. Vyššie odvody pre živnostníkov slobodné povolania a dohodárov

Programové vyhlásenie vlády: Vláda podnikne kroky na odstránenie deformácií daňovo-odvodového systému.
Komentár OKS: Keď sa na Slovensku začne hovoriť o odstraňovaní deformácií daňovo-odvodového systému neznamená to že sa systém ide zjednodušiť a neprimerane vysoké odvody zamestnancov znížiť ale že sa pripravuje zvýšenie odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby a ľudí pracujúcich na dohody. Živnostníci ľudia v slobodných povolaniach a dohodári môžu počítať s tým že štát sa im chystá v rámci „odstraňovania deformácií“ vytiahnuť viac peňazí z peňaženiek.

6. Podpora ďalšej centralizácii Európskej únie

Programové vyhlásenie vlády: Vláda bude zodpovedným a konštruktívnym aktérom v rámci Eurozóny. S ohľadom na dlhové problémy v eurozóne považuje vláda zvýšenie koordinácie rozpočtových politík za nevyhnutné. … Vychádzajúc z jasne proeurópskeho postoja vláda podnikne kroky vedúce k čo najskoršej ratifikácii troch nových zmluvných dokumentov: Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu Zmluvy o stabilite koordinácii a kontrole v hospodárskej a menovej únii a novelizáciu čl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ. … Vláda si bude ctiť záväzky voči Európskej únii a podporovať posilnenú spoluprácu v rámci menovej únie.
Komentár OKS: Ficova vláda bude pokračovať v poslušnom odovzdávaní kompetencií do Bruselu a v budovaní európskeho superštátu. EÚ bude čoraz viac obmedzovať rozmanitosť ekonomických a sociálnych systémov európskych krajín čoraz viac regulovať európsku ekonomiku čoraz viac zasahovať do životov a podnikateľských aktivít občanov európskych krajín. A Ficova vláda sa tomu bude iba nečinne prizerať.

7. Znepružňovanie trhu práce (zmena Zákonníka práce zvyšovanie minimálnej mzdy nedobrovoľné rozširovanie kolektívnych zmlúv)

Programové vyhlásenie vlády: Preto sa bude novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní aby bola odstránená prekážka pre ukladanie a rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na iných zamestnávateľov. … Preto v súlade so stavom verejných financií zváži úpravu režimu valorizácie minimálnej mzdy vo väzbe na priemernú mzdu a na životné minimum. … Vláda po kvalifikovanom prerokovaní so sociálnymi partnermi pripraví zmenu Zákonníka práce.
Komentár OKS: Ficova vláda spraví trh práce menej pružným a slobodným. Zákonník práce bude viac obmedzovať slobodu zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Neodôvodnené privilégiá odborárskych bosov sa budú posilňovať. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa budú vnucované aj tým podnikom ktoré s nimi nebudú súhlasiť. Vyššia minimálna mzda bude sťažovať hľadanie zamestnania práve tým ľuďom ktorí majú najväčší problém nájsť si prácu. Menej pružný trh práce znamená väčšiu nezamestnanosť horšie podnikateľské prostredie a slabšiu výkonnosť celej ekonomiky.

8. Boj proti gymnáziám súkromným a cirkevným školám

Programové vyhlásenie vlády: Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým že: postupne presadí model financovania za kvalitu na triedu a nie len na žiaka finančnými nástrojmi a kvalitatívnymi kritériami pri prijímaní zreálni počty žiakov do gymnázií dorieši financovanie neštátnych škôl a školských zariadení zo strany územnej samosprávy vrátane jej kompetencií v oblasti ich zriaďovania a zrušovania.
Komentár OKS: Ficova vláda stavia odborné školy proti gymnáziám a štátne školy proti súkromným a cirkevným školám. Zavádzanie prvkov „triedneho boja“ do slovenského školstva však nie je cestou k zvýšeniu kvality vzdelávania. Tou môže byť iba skutočná reforma vzdelávania ku ktorej nemala skutočnú vôľu žiadna z doterajších vlád.

9. Regulácia cien

Programové vyhlásenie vlády: V prípadoch zlyhania samoregulačných trhových mechanizmov prijme v súlade s legislatívou EÚ primerané opatrenia aby zabránila nežiaducemu cenovému vývoju.
Komentár OKS: Ficova vláda sa chystá regulovať ceny. Cena je v trhovej ekonomike výsledkom dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V socialistickej ekonomike ju určuje štát. Spolu so zámermi aby štát silnejšie zasahoval do ekonomiky riadil ju selektívne podporoval niektoré odvetvia alebo podnikateľské subjekty prerozdeľoval viac zdrojov a aj viac sám podnikal ide o neklamné signály že Ficová vláda chce posunúť Slovensko od trhovej ekonomiky k čoraz silnejšiemu experimentovaniu s prvkami centrálne riadeného hospodárstva ktoré svoje výsledky ukázalo pred Novembrom 1989.

10. Prejedanie budúcich dôchodkov

Programové vyhlásenie vlády: Opätovne v systéme starobného dôchodkového sporenia vláda uplatní princíp dobrovoľnosti a prehodnotí opodstatnenosť počtu fondov a to aj vo vzťahu ku garantovaným nárokom.
Komentár OKS: Tzv. princíp dobrovoľnosti v starobnom dôchodkovom sporení znamená že viac ľudí ostane v prvom pilieri. To umožní štátu v najbližšej budúcnosti viac míňať. Na druhej strane to v dlhodobom horizonte prehĺbi problémy dôchodkového systému a ešte viac zvýši pravdepodobnosť jeho kolapsu v dôsledku demografického vývoja. Skutočná dobrovoľnosť by znamenala žeby sa každý mohol sám rozhodnúť akým spôsobom sa zabezpečí na starobu bez toho aby mu štát niečo prikazoval.

11. Ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia

Programové vyhlásenie vlády: Jednou z priorít v oblasti sociálneho poistenia je vytvorenie legislatívnych podmienok na pristúpenie k ratifikácii Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia čím sa všeobecne zvýši úroveň sociálneho poistenia v oblasti nezamestnanosti nemocenských dávok pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Komentár OKS: Ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia neprispeje k riešeniu sociálnych problémov na Slovensku. Bude znamenať ďalšie prehlbovanie kultúry závislosti miesto posilňovania osobnej zodpovednosti a aktivity. Bude znamenať aj do budúcnosti záväzok vyšších výdavkov na financovanie sociálnych dávok miesto obmedzovania verejných výdavkov iba na tie ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie základných funkcií štátu. A pre budúce vlády bude znamenať obmedzenie možnosti slobodne rozhodovať o podobe sociálnej politiky na Slovensku.

12. Zmena volebného systému

Programové vyhlásenie vlády: Vláda bude iniciovať diskusiu o potrebe zmeny volebného systému pre jednotlivé druhy volieb a v prípade dohody relevantných politických síl navrhne aj ich úpravu.
Komentár OKS: Vo volebných zákonoch sú viaceré ustanovenia ktoré by bolo vhodné zmeniť na zmenu volebného systému zo súčasného pomerného na väčšinový alebo kombinovaný však neexistuje žiadny reálny dôvod. Okrem snahy vlády jednej strany účelovo zvýhodniť dominantný SMER-SD oproti opozičným stranám. Gumová formulácia o „dohode relevantných politických síl“ nedáva ani najmenšiu záruku toho že sa tak nestane.

13. Otvorenie infozákona

Programové vyhlásenie vlády: Vláda navrhne zmeny v zákone o slobodnom prístupe k informáciám tak aby sa pri zachovaní súčasného štandardu práva na informácie odstránili nedostatky ktoré bránia tak efektívnemu získavaniu požadovaných informácií ako aj efektívnej práci orgánov verejnej správy.
Komentár OKS: Vždy keď politici alebo úradníci hovoria o potrebe zmeny infozákona argumentujúc „efektívnou prácou orgánov verejnej správy“ treba sa mať na pozore. Právo na slobodný prístup k informáciám je ohrozené.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.