title=Vzhľadom na platné znenie zákona o politických stranách a politických hnutiach je potrebné pri poukazovaní finančného daru politickej strane dodržať nasledovný postup:

1. Vyberte si príslušné tlačivo darovacej zmluvy (fyzická osoba fyzická osoba – podnikateľ právnická osoba – tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie tu). Aj v prípade že ste podnikateľ môžete nám dar poukázať aj ako každá iná fyzická osoba – nepodnikateľ.

2. Vyplňte v darovacej zmluve všetky zákonom požadované údaje týkajúce sa darcu.

3. V článku 1 darovacej zmluvy vypíšte výšku finančného daru (sumou v eurách i slovom) ktorú chcete OKS darovať.

4. Vytlačte darovaciu zmluvu v dvoch exemplároch.

5. Podpíšte zmluvu a vyplňte miesto a dátum podpísania zmluvy darcom.

6. Váš podpis na jednom z exemplároch nechajte osvedčiť notárom.

7. Zašlite nám oba exempláre darovacej zmluvy poštou na adresu Občianska konzervatívna strana Panenská 26 811 03 Bratislava. Zároveň nás prosím e-mailom na adresu oks@oks.sk informujte že ste sa rozhodli venovať nám finančný dar a zaslali ste nám podpísanú darovaciu zmluvu.

8. Darovaciu zmluvu podpíše za obdarovaného predseda OKS.

9. Exemplár darovacej zmluvy s notársky osvedčeným podpisom darcu si ponechá OKS druhý exemplár podpísaný obomi stranami Vám zašleme naspäť.

10. Až následne po tom čo od nás dostanete darovaciu zmluvu s podpisom predsedu OKS môžete poukázať finančný dar na účet OKS uvedený v zmluve (Tatra banka číslo účtu: 2620748238/1100).

V zmysle zákona je politická strana povinná zverejňovať zoznam darcov na svojej internetovej stránke. V zozname darcov strana uvedie meno priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu ak ide o fyzickú osobu ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.

 

Darovacie zmluvy na stiahnutie:

Comments

Komentáre