title=OKS kandiduje vo voľbách do NR SR dňa 10. marca 2012 prostredníctvom svojich zástupcov na kandidátnej listine hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (č. 5).

Parlamentné voľby sa budú konať dňa 10. marca 2012. Všetko podstatné o tom ako voliť ako i čo je potrebné urobiť aby ste mohli voliť i v prípade že v termíne volieb budete mimo miesto svojho trvalého pobytu nájdete nižšie:

1. Základná informácia pre voliča

2. Voľba s voličským preukazom

3. Voľba poštou zo zahraničia

1. Základná informácia pre voliča

Právo vo­liť do Národnej rady Slovenskej re­pub­liky má každý ob­čan Slovenskej re­pub­liky ktorý naj­ne­skôr v deň vo­lieb do­vŕ­šil 18 rokov veku.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

Na hlasovacom lístku ktorý volič dostane až vo volebnej miestnosti môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť ktorým štyrom kandidátom dáva prednostný hlas a následne takto upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne obálku vloží do volebnej urny.

Volič ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných najmä zdravotných dôvodov má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Zdroj informácie: Ministerstvo vnútra

2. Voľba s voličským preukazom

Volič ktorý sa v deň volieb bude zdržiavať síce na Slovensku avšak nie v mieste svojho trvalého pobytu teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku v ktorého zozname voličov je zapísaný môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:

Comments

Komentáre