Vládou predložený návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov uvádza v dôvodovej správe že účelom reformy orgánov daňovej a colnej správy je aby boli efektívnejšie v zmysle zníženia vlastných nákladov a účinnejšie z pohľadu výberu štátnych príjmov.

V skutočnosti ide zo strany Ministerstva financií SR ako predkladateľa návrhu o zavádzanie vlády poslancov NR SR a celej verejnosti. Predkladaný návrh neznižuje vlastné náklady na výber daní a cla povedie naopak k zvýšeniu byrokratizácie colnej správy a namiesto nevyhnutného zníženia verejných výdavkov s veľkou pravdepodobnosťou zvýši počet jej zamestnancov.

Predkladaný návrh zákona neprináša nijakú daňovú spravodlivosť pokiaľ ide o zdanenie alkoholických nápojov podľa obsahu alkoholu v ich objeme. Navyše je v rozpore so smernicou EÚ pre zdaňovanie alkoholických nápojov keďže tá jednoznačne ustanovuje zdaňovať vína pevnou sumou za hektoliter a nie spoločným koeficientom pre všetky alkoholické nápoje.

Predkladaný návrh je zmätočný a má jediný účel – vytvorenie podmienok pre ohlasované zavedenie nenulovej spotrebnej dane z vína čo nevratne poškodí rozvoj vinárskych regiónov zasahujúcich veľkú časť Slovenska bude v nich pôsobiť likvidačne na turistický ruch a s ním spojené služby a pustošivo zasiahne do kultivácie krajiny. Preto budú poslanci OKS hlasovať proti jeho prijatiu a v prípade že návrh bude schválený obrátia sa s podnetom na príslušné orgány Európskej únie.

Peter Zajac
predseda OKS

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave 21. novembra 2011.

Prístup Peter Zajac: Zvýšenie spotrebnej dane na víno je likvidačné

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre