OKS víta rozhodnutie výboru NR SR pre európske záležitosti ktorý sa dnes vyjadril proti snahám EÚ harmonizovať dane. Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmu právnických osôb považuje OKS za neprijateľný. Podľa zásady subsidiarity je stanovovanie sadzieb dane z príjmu právnických osôb v právomoci členských štátov ktoré naďalej aj podľa Lisabonskej zmluvy môžu samostatne rozhodovať v daňových otázkach.

Harmonizačné iniciatívy EÚ idúce nad platný právny rámec považuje OKS za nevhodné zasahovanie do právomocí členských krajín EÚ. Snahy o zjednocovanie daňovej politiky sú z ekonomického hľadiska škodlivé a harmonizácia daňových základov by viedla nielen k nárastu nákladov na prípravu a spracovanie daňových priznaní ale taktiež k nárastu daňovej záťaže.

Harmonizačné snahy v EÚ považujeme za jazdu v protismere keďže európskymi inštitúciami popieraná daňová konkurencia je práve tou správnou cestou k ekonomickému rastu lepšiemu podnikateľskému prostrediu a slobodnejšej spoločnosti.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR
Ondrej Dostál podpredseda OKS poslanec NR SR
Peter Osuský podpredseda OKS poslanec NR SR
František Šebej podpredseda OKS poslanec NR SR

V Bratislave dňa 12. mája 2011

Comments

Komentáre